Συνεχίζεται έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 η κατάθεση αιτήσεων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2014, ο αριθμός των ωφελουμένων από τη συγκεκριμένη κοινωνική δημοτική δομή θα είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς θα ανέλθει σε 400 οικονομικά αδύναμες οικογένειες, που θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (πληρ. τηλ. 28213/ 41689-697). Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Υ.Α.Χ, μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας, εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2013, Φωτοτυπία εντύπου Ε1 του 2013, Φωτοτυπία εντύπου Ε9 (εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει “ Δεν υποχρεούμαι να υποβάλλω Ε9”)
5. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Απόφασης Αναπηρίας από επιτροπή του Κ.Ε.Π.Α (67% και άνω), φωτοτυπία του μισθωτήριου συμβολαίου ή φωτοτυπία πρόσφατης απόδειξης ενοικίου, κάρτα ανεργίας, αντίγραφο διαζυγίου και επιμέλεια παιδιών, ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο που να πιστοποιεί το γεγονός της διάστασης.