Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας και της παρατεινόμενης οικονομικής ύφεσης, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Κρήτης. Προσελκύοντας άνω των δύο εκατομμυρίων τουριστών ετησίως, άνω του 30% του συνόλου της χώρας, η Κρήτη αποτελεί καθιερωμένο προορισμό διακοπών στη Μεσόγειο.

Ωστόσο, η ανάδειξη νέων προορισμών στην περιοχή και ο μετασχηματισμός της Κρήτης σε προορισμό μαζικού τουρισμού με έντονη εποχικότητα, περιορίζουν τα περιθώρια ανάπτυξης του τουρισμού στο νησί.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη ανανέωσης και διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών της Κρήτης, για τη μείωση του προβλήματος της εποχικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του νησιού, ως προορισμό διακοπών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές, διευρύνουν τις δυνατότητες της επιχειρηματικής πρακτικής, όσο και της τουριστικής πολιτικής για την ανάπτυξη της τουριστικής αγοράς.

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω δυνατότητες και προκλήσεις, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έργο Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas (DANTE).

Το Έργο DANTE αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση της ψηφιακής ατζέντας στις πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης των αγροτικών και ορεινών περιοχών στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, το Έργο DANTE αποσκοπεί:

I. Στην καλύτερη ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική πολιτική που αφορά σε ορεινές και αγροτικές περιοχές.

II. Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης του τουρισμού της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

III. Στην ενεργό υποστήριξη ευρωπαϊκών περιφερειών και οργανισμών να καθορίσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για να ισχυροποιήσουν τους τουριστικούς προορισμούς τους σε αγροτικές και ορεινές περιοχές, μέσω της υιοθέτησης ΤΠΕ.

Στρατηγικός στόχος του Έργου DANTE είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στον κλάδο του τουρισμού των αγροτικών και ορεινών περιοχών της Ευρώπης.

Το Έργο DANTE υλοποιείται σε συνεργασία με 13 εταίρους/φορείς από 8 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IVC.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Έργου DANTE θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη εργασίας στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2014.

Κατά την 1η ημέρα της επίσκεψης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με θέματα:

• Στρατηγικές Branding, εργαλεία και πρακτικές για προορισμούς σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.

• Σχεδιασμός ολοκληρωμένων προσωποποιημένων τουριστικών υπηρεσιών σε αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Τη 2η μέρα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις εργασίας στο Οινοποιείο Ζαχαριουδάκη (http://www.zacharioudakis.com/) και στον ξενώνα Θαλόρη (http://www.thalori.com/) με θέμα τις εφαρμογές των Ανοικτών Δεδομένων στον Τουρισμό Υπαίθρ