Υπεγράφη από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) η διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάθεση του έργου : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ε.Λ.) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ » με προϋπολογισμό 3.364.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών, στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, που βρίσκονται στο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού Ηρακλείου, στην οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, την 1 του μήνα Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ (λήξη επίδοσης προσφορών).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων

Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παρεμβάσεων για τη πλήρη αναβάθμισης της Μονάδας του Βιολογικού Καθαρισμού:

Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων μονάδων απόσμησης,  προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών καλυμμάτων (από GRP) για την αποφυγή εκλύσεων οσμών σε διάφορα σημεία της εγκατάστασης,

Εγκατάσταση δύο μηχανών συμπαραγωγής βιοαερίου εντός υφιστάμενου κτιρίου, το οποίο τροποποιείται κατάλληλα, προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αποθείωσης και επίσης :
Περιστρεφόμενα καλύμματα από GRP για τις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, προμήθεια και εγκατάσταση αεροκουρτινών και ανεμιστήρων σε περιοχές εκλύσεων οσμών , αναβάθμιση σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων.

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αεριοφυλακίου, προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος φυγοκέντρου εις αντικατάσταση μιας πρέσας αφυδάτωσης, προμήθεια και εγκατάσταση ομαλών εκκινητών (soft starters) στους υφιστάμενους επιφανειακούς αεριστήρες της βιολογικής βαθμίδας, αντικατάσταση καλωδιώσεων σημάτων και ισχύος, πλήρη διασύνδεση (αυτοματισμού, ηλεκτρολογική, λειτουργική κ.λ.π.) του νέου εξοπλισμού με το υφιστάμενο έργο, δοκιμές του νέου εξοπλισμού, όπως προβλέπονται από τα τεύχη, παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης όλου του εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ, όπως προβλέπεται στα τεύχη, ευθύνη 3ετούς λειτουργίας και συντήρησης της γραμμής βιοαερίου κατάντη των χωνευτών, με βασική ιδιότητα του νέου προμηθευόμενου εξοπλισμού την πλήρη συμβατότητα τόσο με τα υφιστάμενα έργα και εξοπλισμό όσο και με το σύστημα κεντρικού ελέγχου της εγκατάστασης.