Πλούσια είναι η ατζέντα των θεμάτων της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας η οποία συνεδριάζει  στη 1 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα που θα απασχολήσου τη σημερινή συνεδρίαση είναι τα εξης:

1.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, οικονομικού έτους 2010 και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 23332/10739/12-04-2011 συνημμένη εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

2.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου οικονομικών ετών 2009 και 2010 και υποβολή σχετικής έκθεσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: Φ33.3/οικ.3258/03-05-2011 και Φ33.3/οικ.2939/19-04-2011 συνημμένες εισηγητικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνης.

3.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 4860/29-04-2011 συνημμένη εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

4.    Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων οικονομικού έτους 2010, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 6270/04-05-2011 συνημμένη εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

5.    Έγκριση διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού από κάθε Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, για την προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού σε κάθε Π.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 20585/9650/04-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης

6.    Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου  διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη μειοδότη - (Συνεργείο ή Εργολάβο καθαριότητας) - για τον καθαρισμό των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, προϋπολογισμού 51.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (αριθμ. 4354/18-03-2011 διακήρυξης), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 7413/05-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

7.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης 27.237,26 € για παραλλαγή – μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ στα πλαίσια του έργου: «Δρόμος Βαλή – Ίνια (διάνοιξη – τεχνικά)», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 27891/12291/29-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

8.    Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για σύνταξη του 2ου Α.Π. του έργου: «Λιμάνι Σητείας Β΄ και Γ΄ Φάση», αναδόχου ΑΤΕΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 7231/04-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

9.    Λύση μίσθωσης του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Τυμπακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96: «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση χρήσης, την  εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» και το με αριθμ. πρωτ. 20593/9652/03-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

10. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου των: α) Κολυμπιανάκη Χαρίκλειας του Εμμανουήλ, σπουδάστριας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Δομικών Έργων, β) Τσιάμη Βλασίου του Δημητρίου, σπουδαστή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Δομικών Έργων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 26666/11892/28-04-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης - Τμήμα  Προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης.

11. Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 7477/06-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

12. Έγκριση ανανέωσης συνδρομής στη Νομική Βάση πληροφοριών – ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, σύμφωνα το με αριθμ. πρωτ.: 23957/10946/13-04-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

13. Ορισμός δικηγόρου για νομική κάλυψη υπαλλήλου της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 2839/15-04-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού  Π.Ε. Ρεθύμνου.

14. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις δικασίμους που έχουν οριστεί α) στις 01-06-2011 για τη συζήτηση της με ημερομηνία 23-03-2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Ιωάννας Βουδούρη κλπ (συν. 4) κατά της Περιφέρειας Κρήτης  και β) στις 10-06-2013 για τη συζήτηση της με ημερομηνία 23-03-2011 αγωγής των ιδίων διαδίκων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 28677/12550/03-05-2011 συνημμένο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Κρήτης.

15. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.