Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνης ανακοινώνεται ότι οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να λειτουρ-γήσουν συσκευές δορυφορικού συστήματος εντοπισμού (VMS), καθώς και συσκευές ηλε-κτρονικής καταγραφής και διαβίβασης πληροφοριών (ERS), στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τους.

Η υποχρέωση εγκατάστασης των συσκευών αυτών αφορά:

1)Τα επαγγελματικά α/κ σκάφη με ολικό μήκος 12 μέτρα και πάνω

2)Τα επαγγελματικά α/κ σκάφη, ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, στα οποία χορηγείται άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφία-τόνου) ή άδεια απόπλου για αλιεία στα διεθνή ύδατα και

3) Τα επαγγελματικά α/κ σκάφη ολικού μήκους 15 μέτρων και πάνω, τα οποία έχουν εγκατεστημένη συσκευή δορυφορικού συστήματος εντοπισμού (VMS), εντός της τελευταίας πενταετίας ,έχουν την υποχρέωση να την αντικαταστήσουν με νέου τύπου εφόσον απαιτείται από το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας του Υπ. Ναυτιλίας & Αιγαίου.
Οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια και θέση σε λειτουργία των παραπάνω συ-σκευών, επιδοτούνται σε ποσοστό 100%, μέχρι του ποσού των 2.500,00 ευρώ για το VMS και μέχρι του ποσού των 2.600,00 ευρώ για το ERS ανά σκάφος.

Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. ο οποίος δεν επιδοτείται.

Οι υπόχρεοι πλοιοκτήτες, οφείλουν να επισπεύσουν την προμήθεια και θέση σε λει-τουργία των παραπάνω συσκευών, στα αλιευτικά τους σκάφη, ενόσω υπάρχει διαθέσιμη οικονομική ενίσχυση, καθώς στους παραβάτες, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2040/92 (άρθρο 9), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2332/95 (άρθρο 8).Προαιρετικά, για τα επαγγελματικά α/κ σκάφη, ολικού μήκους μικρότερου των μέτρων, που δεν υπάγονται σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους να αιτηθούν την εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος εντοπισμού (VMS).

Τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά για τα υπόχρεα σκάφη ολικού μήκους 12 μέτρων και πάνω, καθώς και των σκαφών με άδεια αλίευσης τόνου που αποτελούν την προτεραιότητα της πρώτης χρηματοδότησης, αλλά και όλων των άλλων υπόχρεων σκαφών, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014 .

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2831343814-2831343813