Στις 23.10.2013 ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.), σχετικά με την εξαίρεση εκπαιδευτικών από τη διαθεσιμότητα.

Στο έγγραφο είχε επισημανθεί πως με σχετικό νόμο καταργήθηκαν ειδικότητες εκπαιδευτικών. Το προσωπικό των καταργουμένων ειδικοτήτων τέθηκε σε διαθεσιμότητα, εξαιρουμένων όσων εμπίπτουν στους όρους και προϋποθέσεις συγκεκριμένων κατηγοριών.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. το Υπουργείο Παιδείας όμως, έχει θέσει σε διαθεσιμότητα και εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις εξαιρέσιμες κατηγορίες, παρότι αυτοί έχουν καταθέσει αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τους λόγους αυτούς, η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί τον Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει όλες τις αιτήσεις εξαίρεσης από τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1280/4.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 188430/ΙΗ ΕΞ/9.12.2013 απάντηση:

«Οι διαδικασίες διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄/23-7-2013 και της υποπ. Ζ.2. της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α'). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την αριθμ.106520/Δ2/31-07-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατ΄ εξαίρεση της παρ.2 του άρθ.82 του Ν.4172/2013, δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα: α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944 (Α΄229), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3454/2006 (Α' 75), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ, δ) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα δυνάμει του παρόντος νόμου, και ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί με τον συμπαραστατούμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.

Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 90 και 91 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» με τις αριθμ. ΔIΠIΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2-8-2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) και ΔIΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκδόθηκαν, καθορίστηκαν τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013.

Βάσει των ανωτέρω Αποφάσεων διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος των αιτήσεων­ ενστάσεων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να εξαιρεθούν από το καθεστώς της διαθεσιμότητας. Μετά τον επανέλεγχο αυτόν προέκυψε η αριθμ.162305/Δ2/30-10-2013 τροποποιητική Υπουργική Απόφαση περί εξαίρεσης Εκπαιδευτικών από την διαθεσιμότητα καθώς και η αριθμ.162306/Δ2/30-10-2013 Διαπιστωτική Πράξη διαθεσιμότητας.

Τέλος, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ.90 του Ν.4172/2013 η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εξαίρεση επιπλέον εκπαιδευτικών από το καθεστώς της διαθεσιμότητας, τα οποία προσκομίζονται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 23-07-2013, είναι εν εξελίξει.»