Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ), επισκέφτηκε κλιμάκιο Λιθουανών εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συνοδευόμενοι από την κα Ροδοπούλου Καλλή και την Κα Μανούσου Ηρώ, στελέχη του Κέντρου Επαγγελματικής Ανάπτυξης, τα οποία ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το κλιμάκιο υποδέχτηκε ο Δ/ντής του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ και προϊστάμενος του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης κ. Μιχάλης Δαράκης, ο οποίος ξενάγησε το κλιμάκιο στους πιστοποιημένους χώρους του κέντρου και παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του φορέα.

 Στη συνέχεια είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσίαση του Δ/ντή Κατάρτισης κ. Χαράλαμπου Πίτερη, αναφορικά με το πλαίσιο της απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης, τη λειτουργία του κέντρου καθώς και στον τρόπο που συμβάλλει στη σύνδεση των ανέργων και των εν’ δυνάμει απασχολούμενων, με την αγορά εργασίας. Ακολούθως ο κ. Νικολουδάκης, παρουσίασε δράσεις άλλων φορέων, κυρίως όσον αφορά τη Γεωργική Εκπαίδευση. Στο τέλος της συνάντησης ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του τομείς που δραστηριοποιείται η κάθε πλευρά και τη δυνατότητα συνεργασία των δύο πλευρών.

«Στόχος μας είναι η εξωστρέφεια. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί από τις πρώτες προτεραιότητες μας. Οι συνεχείς μεταβολές στην αγορά εργασίας, οι εργασιακές πιέσεις και το νέο διαμορφούμενο εργασιακό περιβάλλον, απαιτούν όσο ποτέ άλλοτε η Πε-ριφερειακή Ενότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της ενημέρωσης και κατάρτισης των ανέργων τόσο στα νέα αντικείμενα όσο και στις νέες προοπτικές απασχόλησης», ανέφερε η Αντιπεριφε-ρειάρχης Ρεθύμνης, κα. Μαρία Λιονή.