Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα και για τριάντα (30) ημέρες η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) «Ίτανος Γαία».

To περιεχόμενο της μελέτης έχει αναρτηθεί σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας (www.crete.gov.gr/itanos_gaia), και είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Κατά τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης αντί των υπηρεσιών και οργανισμών που ορίζονται από την ΚΥΑ 107017/2006, γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ορίζει ο Νόμος 3986/2011 όπου υπάγεται το συγκεκριμένο έργο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης πολίτες και φορείς μπορούν να εκφράσουν ενστάσεις ή παρατηρήσεις, στην διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.