Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου) με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους δικαιούχους της νέας 5ετίας 2012-2016 της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4. (πρόσκληση με αρ. 74/4119/13-01-2012), ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση έγκρισης των δικαιούχων.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέλθουν στην έδρα της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου (Λ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 71201, Χανιώπορτα, 3ος Όροφος) προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας (ΑΔΤ).

Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι, δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιεσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια υπηρεσία..

Αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ο δικαιούχος υπέγραψε σύμβαση με διαφορετικό Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕΠΒΠ), από αυτόν που είχε δηλώσει και προσκομίσει με την αίτηση ενίσχυσης, θα πρέπει να προσκομισθεί με την υπογραφή της σύμβασης της δράσης 1.1, τόσο η αρχική, όσο και η νέα σύμβαση με τον ΟΕΠΒΠ.

Οι συμβάσεις θα υπογράφονται από τους δικαιούχους τις παρακάτω ημερομηνίες:

1) Τρίτη 04-03-2014, ώρες 8.00 – 13.30
2) Τετάρτη 05-03-2014, ώρες 8.00 – 13.30
3) Πέμπτη 06-03-2014, ώρες 8.00 – 13.30
4) Παρασκευή 07-03-2014, ώρες 8.00 – 13.30
5) Δευτέρα 10-03-2014, ώρες 8.00 – 13.30

Ο δικαιούχοι παραγωγοί θα υπογράψουν το προεκτυπωμένο έντυπο της σύμβασης. Η υπογεγραμμένη σύμβαση παραμένει στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου, προκειμένου να μηχανογραφηθεί και να υπογραφεί από την Διευθύντρια της ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου. Ο δικαιούχος θα ειδοποιείται να προσέλθει στην υπηρεσία, εν ευθέτω χρόνω, να υπογράψει το μηχανογραφημένο αντίγραφο και να το παραλάβει.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος – παραγωγός σκοπεύει να προχωρήσει στην υποβολή δηλώσεων εφαρμογής μεμονωμένος (χωρίς την μεσολάβηση γεωργικού συμβούλου), θα πρέπει να κοινοποιήσει στην ΔΑΟΚ ΠΕ Ηρακλείου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), προκειμένου να του προωθούνται οι ενημερώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.