Υπεγράφη στο Δημαρχείο Φαιστού η σύμβαση για την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου κάτω Ζαρού μεταξύ της Δημάρχου Φαιστού κ. Μαρίας Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη και των αναδόχων εργολάβων.

Το ποσό σύμβασης κατασκευής του έργου ανέρχεται στα 93.703,22 € συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής οποίου φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και φορέας Υλοποίησης είναι ο Δήμος Φαιστού.

Ιστορικό έργου

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η διεξαγωγή της δημοπρασίας πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, ενώ με απόφαση 263/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού, κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στους αναδόχους μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Την διοίκηση και την επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαιστού.

Σχετικά με το έργο

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να υλοποιήσει τις παρακάτω εργασίες εντός του χρονοδιαγράμματος. Αναλυτικά για την αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου κάτω Ζαρού, η σύμβαση περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες: σκυροδέματα, τοιχοποιίες, επιχρίσματα.

Ξυλουργικές εργασίες: αλουμίνια, επιστρώσεις, χρωματισμοί, εργασίες πρασίνου. Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης, πυροπροστασία, κλιματισμός-αερισμός, καθώς και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ο ανάδοχος από την πλευρά του οφείλει να τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις και τους κανονισμούς περί μέτρων ασφαλείας, τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εντός χρονοδιαγράμματος το οποίο έχει καθοριστεί σε 8 μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εκτός από τη Δήμαρχο Φαιστού, το παρόν έδωσαν, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δουλγεράκης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ρομπογιαννάκης, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζαρού κ. Φραγκάκης, καθώς και το μέλος του Δ.Σ. κ Τσικριτσάκης από τη Δ.Ε. Ζαρού.

Για τη σχετική υπογραφή της σύμβασης η κ. Πετρακογιώργη αφού τόνισε προς τους εργολάβους την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα της δημοτικής αρχής, είναι η υλοποίηση έργων ανάπτυξης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.