Από την ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης για το υποέργο με τίτλο:

«Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Ανάληψης, Αγριανών, Χατζανών και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς στην ΕΕΛ Δήμου Χερσονήσου και Αναβάθμιση υφιστάμενων αντλιοστασίων Α1, Α4, Α6 οικισμού Λιμένα Χερσονήσου», προϋπολογισμού 9,753,900.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

Το υποέργο είναι μέρος της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», και έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-20013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).