Στο ποσό των 2,532 δισ. ευρώ ανήλθε για το 2013 το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένου μη επαναλαμβανόμενου εσόδου από αρνητική υπεραξία των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank και της Millennium Bank Ελλάδας ύψους 3,81 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας μεταξύ άλλων δήλωσε ότι "η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθιστά την Πειραιώς μια από τις πλέον κεφαλαιοποιημένες Τράπεζες στην Ευρώπη σύμφωνα με το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, ισχυρή να ανταπεξέλθει σε εξαιρετικά ακραίες οικονομικές συνθήκες και να στηρίξει αποφασιστικά την οικονομική πρόοδο του τόπου" και ανακοίνωσε ότι "η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, με αίσθημα ευθύνης και με εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Τράπεζας, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 28 Μαρτίου 2014 για την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως €1.750 εκατ, με σκοπό την επιστροφή των €750 εκατ προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, την κάλυψη των €425 εκατ κεφαλαιακών αναγκών που προσδιορίσθηκαν από την ΤτΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες ζημιές για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας"

Δείτε εδώ την ανακοίνωση την Τράπεζας με τα οικονομικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 2013 διαμορφώθηκαν στα 731 εκατ. ευρώ, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους 233 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,662 δισ. ευρώ. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στη διαμόρφωσή τους, θετική επίπτωση είχαν η σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και ο περιορισμός της χρήσης του μηχανισμού ELA. Σε τριμηνιαία βάση τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 475 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2013 και 13% έναντι του 2ου τριμήνου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 287 εκατ. ευρώ, με την τριμηνιαία αύξηση να φτάνει το 24%, ενώ ο Όμιλος σχεδιάζει σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους από το χαμηλό σημερινό σημείο.

Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 2,135 δισ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 1,637 δισ., συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα 233 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 126 εκατ. ευρώ αφορά το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού και 107 εκατ. ευρώ το κόστος ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών.

Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,218 δισ. ευρώ ή 3,0% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 4,2% το 2012, παρά τη σημαντική μείωση του σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση κατά το 4ο τρίμηνο (1,3% από 1,7% το 3ο τρίμηνο), ενισχύοντας περαιτέρω το δείκτη κάλυψης σε 51% από 49% το Σεπτέμβριο 2013.


«Το 2013 ήταν το 6ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι οι «πρόδρομοι» δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν και το τελευταίο. Το 2014 πιστεύουμε ότι θα επαληθευθούν οι προβλέψεις και η οικονομία θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης, κυρίως κατά το 2ο εξάμηνο του έτους. Οι ελληνικές τράπεζες ισχυρότερες τόσο από πλευράς κεφαλαίων όσο και από πλευράς ρευστότητας συνδράμουν στην ορατή πλέον ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με δύο διεθνείς συμβούλους, βάσει των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου που προσδιόρισε η BlackRock Solutions, κατέδειξε την ισχυρή θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρά το γεγονός ότι υιοθετήθηκε ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση.