Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί και όλοι όσοι υποχρεούνται βάσει νόμου να υποβάλλουν δήλωση «πόθεν έσχες» θα πρέπει στο εξής να ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους ηλεκτρονικά.

Η εφαρμογή έχει ήδη σχεδιαστεί από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και παρουσιάζεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τον γενικό γραμματέα πληροφοριακών συστημάτων την επόμενη Τετάρτη σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Το έργο «Πόθεν Έσχες» θα υποστηρίζει, μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, την ενοποί-ηση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα θα υλοποιεί τα παρακάτω για κάθε φορέα:

-τη δημιουργία αρχείου υποχρέων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων,


-την εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υποχρέους μέσω διαδικτύου,


-την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώσεις,


-την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων των δηλώσεων,


-την παρακολούθηση των ετησίων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση των υποχρέων,


-τη διευκόλυνση της ελεγκτικής διαδικασίας μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας,


-την ταχύτερη επεξεργασία των καταγγελιών μέσω διαδικτύου,


-την ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δηλώσεων μόνο στους αρμοδίους, βάσει νό-μου, φορείς και υπαλλήλους.

Το νέο αυτό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δύναται να αντικαταστήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εγκαθιστώντας μία σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όλους τους εμπλεκομένους (φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και πολίτες-υποχρέους).

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών στοχεύει στην ενιαία αντιμετώπιση και τον διαχρονικό έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης και ως εκ τούτου είναι σημαντική για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση.


newmoney.gr