Τη Δευτέρα 16 Μαΐου ξεκινά η κατάθεση προτάσεων στο 2ο διαγωνισµό «i-bank Καινοτοµία & Τεχνολογία» που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας ένα σηµαντικό θεσµό που καθιέρωσε µε στόχο να στηρίξει ουσιαστικά τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία στον τοµέα της τεχνολογίας στη χώρα µας. Τελευταία ηµέρα υποβολής προτάσεων είναι η 18η Ιουλίου 2011.

Σκοπός του διαγωνισµού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστηµάτων και εφαρµογών βασισµένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασµό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτοµίας στην Ελλάδα.

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων, έµφαση δίνεται από την Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγµένων προτάσεων. Η υποστήριξη περιλαµβάνει ποικίλες ενέργειες, όπως η χρηµατοδότηση πιλοτικών εφαρµογών, η παροχή συνδροµής στην προσπάθεια εύρεσης επενδυτών, η δυνατότητα εκπαίδευσης των συντακτών (σε περιπτώσεις φοιτητών) κ.λπ.

Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 2ου Διαγωνισµού θα πρέπει να αφορούν σε µία από τις ακόλουθες τρεις θεµατικές ενότητες:

Ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα
Περιβάλλον και τεχνολογία
Πολιτισµός και τεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισµού είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα www.nbg.gr/ibank/innovation.

imerisia.gr