Ο Δήμος Βιάννου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2014, ανά Αρδευτικό Δίκτυο ως εξής:

Αρδευτικό δίκτυο Δυτικού Δήμου Βιάννου 1 Επόπτης Υδρονομέας πλήρους απασχόλησης

Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικού Δήμου Βιάννου 1 Επόπτης Υδρονομέας πλήρους απασχόλησης

1ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Βασιλείου:
-Ορεινή Ζώνη : 1 υδρονομέας μερικής απασχόληση:
- Παραλιακή ζώνη: 2 Υδρονομείς Πλήρους απασχόλησης

2ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Αμιρών:
-Ορεινή ζώνη: 2 Υδρονομείς πλήρους απασχόλησης
-Παραλιακή ζώνη: 2 Υδρονομείς πλήρους απασχόλησης

3ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Μάρθας 1 Υδρονομέας μερικής απασχόλησης

4ος Τομέας: Τοπικό διαμέρισμα Αφρατίου 1 Υδρονομέας μερικής απασχόλησης

5ος Τομέας: Τοπικό διαμέρισμα Χόνδρου:
- Ορεινή ζώνη 1 Υδρονομέας πλήρους απασχόλησης
-Παραλιακή ζώνη 1 Υδρονομέας πλήρους απασχόλησης

6ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Μιλλιαράδων 2 Υδρονομείς πλήρους απασχόλησης

7ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Ξενιάκου 4 Υδρονομείς πλήρους απασχόλησης

8ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Βαχού:
-Ορεινή ζώνη: 1 Υδρονομέας μερικής απασχόλησης
-Παραλιακή ζώνη 1 Υδρονομέας πλήρους απασχόλησης

9ος Τομέας: Τοπικό διαμέρισμα Κάτω Σύμης – Συκολόγου 1 Υδρονομέας μερικής απασχόλησης

10ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Εμπάρου 6 Υδρονομείς πλήρους απασχόλησης

11ος Τομέας: Τοπικό Διαμέρισμα Πεύκου 2 Υδρονομείς μερικής απασχόλησης

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Βιάννου τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία ).
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Πιστοποιητικό Γέννησης
5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
6. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων στην
οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή
7. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
8. Αντίγραφο Λογαριασμού Τραπέζης
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
10. Δημοτική Ενημερότητα

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, δηλαδή από 08-03-2014 έως και 17-03-2014.