THN κατακόρυφη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που θα πρέπει να καταβάλλεται για την ίδρυση εταιρίας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των συγκεκριμένων εταιριών, οι οποίες σε επόμενη φάση θα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για την απόκτηση του δικαιώματος (έναντι ανταλλάγματος) της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά και για την ανάληψη του ρόλου του τελευταίου καταφυγίου για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το εταιρικό κεφάλαιο των εταιριών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να ανέρχεται σε 600.000 ευρώ έναντι των 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα και η εταιρική μορφή θα πρέπει να είναι ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Επίσης, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η εταιρία προμήθειας θα πρέπει να διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη ώστε να εξασφαλίζει την αξιόπιστη άσκηση της δραστηριότητάς της και να έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα. Εξάλλου, πέραν των προϋποθέσεων αυτών, για την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας η εταιρία οφείλει να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες εγγυήσεις για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το σύστημα.

Εξάλλου, από τις σημαντικότερες καινοτομίες του νομοσχεδίου σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση είναι ότι η ΡΑΕ το αργότερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2013 και ανά πέντε έτη θα διενεργεί διαγωνισμό για την επιλογή της εταιρίας προμήθειας που θα παρέχει τις υπηρεσίες τελευταίου καταφυγίου για τους πελάτες που δεν έχουν προμηθευτή με υπαιτιότητα του προμηθευτή. Η υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου θα παρέχεται για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών μηνών και μέχρι το 2013 θα παρέχεται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ. Αντιστοίχως η ΡΑΕ θα διενεργήσει έως τα μέσα του 2013 διαγωνισμό και για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Επίσης το νομοσχέδιο εισάγει για πρώτη φορά τις έννοιες της «ενεργειακής φτώχειας» και των «ευάλωτων καταναλωτών», με στόχο να θωρακίσουν τους καταναλωτές σε καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς όπου ιδιωτικές εταιρείες θα ανταγωνίζονται τη ΔΕΗ στην πώληση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι τιμές του ρεύματος θα αυξάνονται.

Οι «ευάλωτοι καταναλωτές» αποτελούν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μια νέα κατηγορία με πέντε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών που κατά περίπτωση θα απολαμβάνουν μειωμένα τιμολόγια (όπως σήμερα το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ), δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών με ευνοϊκότερους όρους και διευκολύνσεις (δόσεις κ.ά.), αλλά και προστασία από τη διακοπή της ηλεκτροδότησής τους. Πρόκειται για:

α. Οικονομικά αδύναμους πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από την «ενεργειακή φτώχεια». Βρίσκονται δηλαδή σε εξαιρετικά δυσχερή θέση λόγω του εισοδήματός τους –ενδεχομένως κάτω από το όριο της φτώχειας– και αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες για ρεύμα ή φυσικό αέριο. Τα κριτήρια θα καθοριστούν με βάση τη φορολογική δήλωση, το αν είναι άνεργοι ή έχουν προβλήματα υγείας κ.ά.

β. Ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

γ. Oσους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή παροχή ενέργειας, δηλαδή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με συσκευές αναπνευστικής ή καρδιακής λειτουργίας, αιμοκάθαρσης κ.ά.

δ. Aτομα με σοβαρή σωματική ή ψυχική αναπηρία, με κινητικές δυσκολίες, οπτικοακουστικά προβλήματα, χρόνιες παθήσεις κ.ά.

ε. Οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, αλλά και όσοι διαμένουν στα νησιά του μη διασυνδεδεμένου συστήματος.

express.gr