Μέσα στην έννοια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι το δικαίωμα και η ικανότητα των τοπικών αρχών να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται σημαντικό πεδίο των δημόσιων υποθέσεων εντός θεσμικού πλαισίου, με ιδία ευθύνη και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του τοπικού πληθυσμού.

Στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται σήμερα στην χώρα μας, με έντονα τα σημάδια της οικονομικής κρίσης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, επιβάλλεται να υπάρξει μία προσπάθεια μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυσης των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης, που θα επανακαθορίζουν τις θέσεις βιώσιμης απασχόλησης και εισοδηματικής ενίσχυσης των πολιτών.

Ξεκινώντας όμως τη συζήτηση για τους στόχους, τα μέσα, την ένταση, τη διάρκεια και τη χωρική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να έχει ήδη προηγηθεί μία τεκμηριωμένη συζήτηση, που θα έχει αναδείξει το ύψος και τον τύπο των περιφερειακών ανισοτήτων, το είδος των αναγκαίων παρεμβάσεων και με ποιο τρόπο θα γίνουν, τις διαθέσιμες δυνάμεις ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας αλλά και τους αναγκαίους πόρους που χρειαζόμαστε στη διαδικασία αυτή.

Ανέκαθεν οι πολιτικές που καθόριζαν την περιφερειακή ανάπτυξη, εξαντλούνταν κυρίως στην κρατική χρηματοδότηση και την απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δεν δόθηκε μέχρι σήμερα η ευκαιρία και ο επαρκής ζωτικός χώρος στην τεχνογνωσία και στην αξιοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων για αποτελεσματική ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών.

Σ΄αυτό σαφέστατα βοήθησε η ελλιπής προετοιμασία του επενδυτικού κλίματος με την υπάρχουσα απίστευτη γραφειοκρατία, η μη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και υποδομών και άλλοι παράγοντες επιβαρυντικοί όπως η μη έγκαιρη και σωστή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων κυρίως από δήμους που ήταν επι μακρόν ανεκμετάλλευτα.

Με το σκεπτικό ότι η κρίση θα έχει ημερομηνία λήξης, η περιφέρεια θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί με μία κατάλληλη στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία να αποτελεί βασικό συστατικό μιας σύγχρονης διακυβέρνησης σε επίπεδο Ελλάδος που δεν θα αποκλίνει από την ευρωπαϊκή προοπτική ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, η περιφέρεια οφείλει άμεσα να προσδιορίσει με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, στόχους και μέσα και κυρίως να απαντήσει με σαφήνεια ερωτήματα, στο που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε, ποιες κατευθύνσεις επιλέγουμε και ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη των στόχων μας.

Επίσης να υπολογίσουμε το κόστος των επιλογών μας και το αναμενόμενο όφελος βασισμένοι σε ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς και τις περιοχές που συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα, περιβαλλοντική προστασία και περιφερειακή σύγκλιση, καθώς και να αναδείξει το αναπτυξιακό μέρισμα που προκύπτει από αυτές τις πολιτικές για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων και περιοχών.

Για όλα τα παραπάνω σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν την στρατηγική και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι:

- ο εντοπισμός των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των περιοχών ευθύνης για περαιτέρω διεύρυνση και ανάπτυξη τους,

- η επιδίωξη της χωρικής συνοχής και επίτευξη σύγκλισης εντός των γεωγραφικών περιοχών μιας περιφέρειας με ποσοτικοποίηση των στόχων και συνεχή μέτρησή τους,

- η ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης ανάπτυξης,

- η γεφύρωση της οικονομίας με τη γνώση μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο σε όλους τους τομείς.

Για μία σωστή και αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική μιας περιφέρειας θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ιεράρχηση των στόχων και ανάδειξη των προτεραιοτήτων κάθε περιοχής συγχρόνως με αναδιανομή και μεταφορά οικονομικών πόρων σε περιοχές που δεν διαθέτουν αρκετούς.

Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να διαθέτει ένα καλά σχεδιασμένο πλέγμα πολιτικών που θα συνδυάζουν τη διοικητική, τη δημοσιονομική και τη φορολογική αποκέντρωση, βασισμένο σε μετρήσιμα μεγέθη που προέρχονται από ένα σύστημα δεικτών (δημογραφικών, επενδύσεων, εργατικού δυναμικού, διαθέσιμων πόρων).

Όλη αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι δομημένη σε ένα σύστημα διαμόρφωσης προϋποθέσεων, εκκίνησης πολιτικών, αποτίμησης αποτελεσμάτων και κυρίως μέτρησης και έχοντας πολιτικούς εκπροσώπους, στελέχη ικανά, έντιμα, εργατικά, έμπειρα, δίκαια με αναγνωρισμένη και δοκιμασμένη πορεία και γνώσεις και προπάντων χωρίς μικροκομματικά κριτήρια. Καιρός είναι πλέον να αφήσουμε στην άκρη τις κομματικές μας επιλογές και επιδιώξεις προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας, αρκεί να κάνουμε τις κατάλληλες επιλογές.

Μαρία Τιτομιχελάκη – Μπέρκη
Δημοτική Σύμβουλος Ηρακλείου
Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σεραφείμ Τσόκα