Άλλη μια σύμβαση που αφορά σε έργα οδοποιίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπέγραψε ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, συνεχίζοντας την υλοποίηση υποδομών που βελτιώνουν την καθημερινότα των δημοτών. 

Συγκεκριμένα με προϋπολογιμό μελέτης 700.000,00€ ο κ. Καλογεράκης υπέγραψε σήμερα σύμβαση για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Το έργο περιλαμβάνει την ασφαλτόστρωση τμημάτων δημοτικών οδών σε οικισμούς του Δήμου, συνολικού μήκους 4.700m. Οι δρόμοι που έχουν επιλεγεί επιβαρύνονται καθημερινά με συχνή διέλευση αυτοκινήτων, αφού είτε καταλήγουν σε σημαντικές τοποθεσίες της περιοχής (π.χ. σχολεία, κοιμητήρια κ.α.) είτε διευκολύνουν την πρόσβαση σε καλλιέργειες και τη μετακίνηση εντός οικισμού.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή οι εργασίες που θα εκτελεστούν, ανάλογα με το είδος του υφιστάμενου δρόμου (χωματόδρομος, τσιμεντόδρομος, άσφαλτος) είναι οι εξής:

• χωματουργικές εργασίες, καθαρισμοί και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής, όπου απαιτείται.

• κατασκευή τεχνικών έργων στραγγίσεων και στρώσης στράγγισης, όπου απαιτείται.

• κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας (ΠΤΠ Ο155)

• εργασίες ασφαλτικών (φρεζάρισμα, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική συγγολητικη επάλειψη, αντιολοσθηρή στρώση, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).

Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει την ολοκλήρωσή του σε έξι μήνες.