Όπως αναφέρεται σε απόφαση του Χάρη Θεοχάρη, "στις περιπτώσεις ύπαρξης συνολικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμισμένης οφειλής μικρότερης των 5.000 ευρώ και ύπαρξης στοιχείων για άλλες απαιτήσεις (περιοδικές ή εφάπαξ) για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, τα κατώτατα όρια ποσοστών παρακράτησης ορίζονται στο 10%".

"Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη τριών δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων που έπονται".

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Δεκέμβριο το υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει σχετική απόφαση, σύμφωνα με την οποία, το ποσοστό της παρακράτησης έφτανε, ανάλογα με την περίπτωση, ακόμη και στο 100%.

Πλέον, ειδικά για την περίπτωση που προαναφέρθηκε, μειώνεται στο 10%.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, "τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ) του Υπουργείου Οικονομικών λαμβάνουν και παραδίδουν το αποδεικτικό ενημερότητας στον αιτούντα ή σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, ύστερα από σχετική αίτησή του, για να το χρησιμοποιήσει για τις πράξεις και τις συναλλαγές που αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση του ηλεκτρονικά ή που απαιτείται υπογραφή του αποδεικτικού από Προϊστάμενο ΔΟΥ ή Ελεγκτικού Κέντρου, δύνανται να παραλαμβάνουν και να αποστέλλουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σε ΔΟΥ, μέσω τηλεομοιοτυπίας. Το αποδεικτικό ή η βεβαίωση οφειλής κατά περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΓΕΦ και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο".

news247.gr