Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοίνωσε τα παρακάτω σχετικά με το πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (Μέτρο 112):

Μετά τις πρόσφατες οδηγίες του αρμόδιου Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν φακέλους υποψηφιότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα από 18/3/2014 έως 16/5/2014.

Η υποβολή θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100- Ηράκλειο).

Οι φάκελοι υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, -ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο- καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Συντάσσονται και υπογράφονται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Ν. Πλαστήρα 100- Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225 & 29 καθώς και στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr