Τον τρόπο περιορισμού αποδοχών, επιδομάτων και αδειών για όσους απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, το οποίο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, περιγράφει διευκρινιστική εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μόλις το 53,9% των προσλήψεων αφορά σε πλήρη απασχόληση. Ειδικότερα, οι 51.987 προσλήψεις αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 32.674 σε μερική απασχόληση και 10.789 προσλήψεις αφορούν σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Ο τρόπος υπολογισμού διακρίνεται ανάμεσα σε αμοιβή με μισθό και σε αμοιβή με ημερομίσθιο:

Στην περίπτωση της αμοιβής με μισθό εάν ο εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης λαμβάνει 1200 ευρώ μικτές μηνιαίες αποδοχές και ο εργαζόμενος εκ περιτροπής απασχόλησης δουλεύει 4 ημέρες την εβδομάδα, τότε ο υπολογισμός των αποδοχών του γίνεται με βάση το ωρομίσθιο. Εάν εργάζεται 32 ώρες την εβδομάδα, τότε θα πρέπει να λαμβάνει 960 ευρώ το μήνα, μικτά.

Στην περίπτωση όμως που ο εργαζόμενος που δουλεύει με συνθήκες εκ περιτροπής απασχόλησης, αμείβεται με ημερομίσθιο, τότε οι μικτές μηνιαίες αποδοχές του, με βάση τις ίδιες παραδοχές είναι πολύ πιο περιορισμένες και φτάνουν στα 624 ευρώ.

Ανάλογος είναι και ο τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας, αλλά και των δώρων που πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Για την άδεια, ο εργαζόμενος δικαιούται να πάρει το 1/12 των 20 εργάσιμων ημερών, δηλαδή της νόμιμης προβλεπόμενης άδειας το πρώτο ημερολογιακό έτος. Για το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο εργαζόμενος δικαιούται άδεια κατ' αναλογία με το 1/12 των 21 ημερών που είναι η νόμιμη προβλεπόμενη άδεια. Αντίστοιχα, για το τρίτο ημερολογιακό έτος η άδεια του εκ περιτροπής εργαζόμενου προκύπτει ως αναλογία με το 1/12 των 22 ημερών της προβλεπόμενης αδείας. Οι υπολογισμοί βέβαια εξαρτώνται από τις πραγματικές εργάσιμες ημέρες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η άδεια χορηγείται μαζί με το ανάλογο επίδομα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 13 ημερομίσθια.

Ως δώρο Πάσχα - Χριστουγέννων ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ποσό ανάλογο των ωρών απασχόλησής τους, έναντι της πλήρους απασχόλησης. Εάν για παράδειγμα το δώρο Πάσχα είναι για εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση και 40 ώρες την εβδομάδα, μισός μισθός, για τον εργαζόμενο εκ περιτροπής με 32 ώρες, είναι τα 32/40 του μισού μισθού. Αντίστοιχα για δώρο Χριστουγέννων ο ίδιος εργαζόμενος θα λάβει τα 32/40 ενός πλήρους μισθού.

newmoney.gr