Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, κ. Φίλιππου Σαχινίδη, παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 80%, στα δάνεια που θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις τυποποίησης ελαιόλαδου, για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από αγορασθείσες ποσότητες ελαιόλαδου της ελαιοκομικής περιόδου 2010-2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.2322/1995.

Σύμφωνα με την απόφαση, το σύνολο των χορηγούμενων δανείων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €31.250.000,00, με ανώτατο όριο τα €4.000.000,00 ανά οργάνωση.

Τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησής τους μέχρι την 31.12.2013 και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται σε ισόποσες εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 30.6.2012 και τελευταία την 31.12.2013. Η εκταμίευση του δανείου πραγματοποιείται κατόπιν προσκομίσεως από τις συνεταιριστικές οργανώσεις των εκδοθέντων νόμιμων παραστατικών αγοράς στο πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία αφορούν στην ελαιοκομική περίοδο 2010-2011, ήτοι από 1.10.2010 έως 31.10.2011.

Το πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν ελέγχου των παραστατικών αγοράς, προβαίνει στην εκταμίευση ποσού ίσου με την καθαρή αξία αυτών. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό χορηγηθέν δάνειο δεν θα ξεπερνά το συνολικό εγκριθέν ποσό δανείου.

Ως επιτόκιο ορίζεται το ισχύον επιτόκιο της αγοράς για την ίδια κατηγορία δανειοδότησης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση