Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς των δράσεων 1.1 Βιολογική Γεωργία και 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία, ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής της νέας πενταετίας για τα δύο πρώτα έτη .Ειδικότερα:

Πληρωμή για το 1ο έτος (2012):
• Οι δικαιούχοι της νέας πενταετίας των παραπάνω δράσεων υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής έως 28/05/2014.

Πληρωμή για το 2ο έτος (2013):
• Οι ανωτέρω δικαιούχοι υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής εντός εκατόν είκοσι (120) εργάσιμων ημερών με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι οι δικαιούχοι διετούς παράτασης της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία υποβάλλουν δήλωση εφαρμογής για το 1ο έτος (2012) έως 10/04/2014 και για το 2ο έτος (2013) έως 26/06/2014.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα και διαβιβάζονται εντός μηνός, με ευθύνη των ενδιαφερόμενων πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή , με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας.

Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να υποβάλλει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση εφαρμογής θα απευθύνεται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π Ε Χανίων για να παραλάβει το σχετικό έντυπο, το οποίο εν συνεχεία συμπληρώνει και υποβάλλει πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου.