Με τη συμμετοχή 70 εκπροσώπων από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ευρώπης, πραγματοποιείται σήμερα 27 και αύριο 28 Μαρτίου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, πανευρωπαϊκό σεμινάριο αμοιβαίας μάθησης. 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το δίκτυο EURAXESS που έχει σκοπό την ενίσχυση και την υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών από και προς την Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την απασχόληση των ερευνητών με βάση τη Χάρτα και τον Κώδικα που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το EURAXESS υποστηρίζει ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς να αποκτήσουν το σήμα "Human Resources Excellence in Research", μέσα από τη σύνταξη στρατηγικού σχεδίου για την απασχόληση ερευνητών (Human Resources Strategy for Researchers). 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη σύνταξη και την εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου, ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας πρόκειται να αποκτήσει το σήμα "HR Excellence in Research".