Τον άμεσο κίνδυνο του κλεισίματος και της απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας, αντιμετωπίζουν τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, καθώς – όπως καταγγέλλουν οι επαγγελματίες του κλάδου – ο Υπουργός Παιδείας κ.Αρβανιτόπουλος δεν φαίνεται να έχει την παραμικρή επαφή με τις ανάγκες της αγοράς σε θέματα κατάρτισης.

Σε πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών, κοινή ήταν η διαπίστωση πως, παρά την καλή διάθεση συμμόρφωσης και προσαρμογής στο νόμο και τις τελευταίες αποφάσεις ,η πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου, αδυνατεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες αδειοδότησης και λειτουργίας που επιβάλλουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. 

Μάλιστα ένας μικρός αριθμός, που ανέρχεται στο 5% ,έκανε κάθε προσπάθεια προσαρμογής , και αδειοδοτήθηκε, αλλά χωρίς πλήρη γνώση των απαιτήσεων και της ανάγκης προσαρμογής της λειτουργίας του, στις επιταγές ολόκληρης της νομοθεσίας που τον αφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο συντάχθηκε και εστάλει στον Υπ.Παιδείας ένα υπόμνημα με το οποίο ζητούνται διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν στην αδειοδότηση των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ως Κέντρα Δια Βιου Μάθησης 1 (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

"1.Μεταβατικός χρόνος αδειοδότησης
Υπάρχει μεγαλη ανάγκη διευκρίνησης για τον μεταβατικό χρόνο απόκτησης άδειας όπως φαίνεται στα παρακάτω αρθρα.
Η υποπαράγραφος Θ17 αναριθμήθηκε σε Θ18 με το άρθρο 30 παρ 34βτου Ν.4111/2013
Αιτούμε να ισχύσει για όλους η παράταση της 31 Δεκεμβρίου 2013 διότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν όλοι, μέσα στο στενό χρονικό διάστημα και θα κινδυνέψουν πόλλα ΕΕΣ να είναι παράνομα.

2.Δήλωση Προγραμμάτων
Υπάρχει ασάφεια και υποβόσκον περιορισμός στήν ελευθερία της σύνθεσης ,του περιεχομένου, της διάρκειας των προγραμμάτων. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στην καρδιά της ταυτότητας των ΕΕΣ τα οποία με την ευελιξία ,και την ελευθερία στα προγράμματα καινοτόμησαν ,βοήθησαν άμεσα την αγορά και την κοινωνία να προοδεύσει και να αναπτυχθεί. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο και για το παρόν και για το μέλλον πως τα ΚΕΔΙΒΙΜ 1 θα είναι ελεύθερα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους όπως αυτές άμεσα διμορφώνονται από την ζήτηση και όχι από την γραφειοκρατεία.
Πρόταση: να υπάρχει δυνατότητα να τρέχουν και πειραματικά προγράμματα όπως τα ζητάνε με δήλωση τους οι πελάτες.

3.Διευκρίνηση για τον τελικό αριθμό δυναμικότητας 
γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δυο και μισό (2.5) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων
δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
(άρθρο 30 παρ.11 του Ν. 4011/2013)
Διευκρίνηση: ποιό υπερισχύει το γ ή το δ, στην τελική δυναμικότητα, για να αποφευχθούν διαφορετικές αντιμετωπίσεις

4.Διαφημιστική Προβολή των ΕΕΣ
Να μην υπάρξει θέμα κατά το μεταβατικό στάδιο στην διαφημιστική προβολή των ΕΕΣ λαμβανομένου υπόψην πως είναι σημαντική εποχή εγγραφών και κύρια εποχή προβολής των ΕΕΣ. Οι περισσότεροι έχουν ήδη δώσει τις καταχωρήσεις ενώ φυσικά δεν είναι ακόμη αδειοδοτημένοι.

5. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες
(όπως εστάλει άπο ομάδα συναδέλφων)
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή και αφορά την αδειοδότηση του είναι , η αδυναμία έκδοσης ταυτοχρόνως ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για το νομικό πρόσωπο αλλά και για τον νόμιμο εκπροσωπο της εταιρειας . Δεδομένου ότι το ΤΕΒΕ δεν κάνει κάποιο διακανονισμό βιώσιμο ,αυτό σημαίνει, ότι το 85 με 90% των συναδέλφων μας δεν μπορεί να εκδόσει ταυτόχρονα όλες τις ενημερότητας που χρειάζονται. Είναι υπερβολή και αμφιβόλου νομιμότητας, να απαιτούνται όλες οι ενημερότητας ταυτόχρονα , όταν η άδεια θα εκδοθεί για το νομικό πρόσωπο και μόνο. Δηλαδή εάν κάποιος θέλει να εκδόσει άδεια σε φυσικό πρόσωπο, τότε να απαιτούνται οι αντίστοιχες ενημερότητές για το φυσικό πρόσωπο και όχι στην περίπτωση του νομικού προσώπου να απαιτούνται οι ενημερότητες και του νόμιμου εκπροσωπου σαν φυσικό πρόσωπο .

6. Υπερβολική αντιμετώπιση ποινής ακόμη και τυχαίων παραλείψεων
Η άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα ανακαλείται με απόφαση της αρχής που την εκδίδει [Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.] στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσεων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,
(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτικού έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανάλογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του φορέα.

Σχόλιο: Υπερβολικά αυστηρή η περίπτωση (β). Δεν προβλέπεται καμία διαβάθμιση των κυρώσεων, αλλά για την παραμικρή –ακόμη και ανυπαίτια– παράβαση των όρων επιβάλλεται ανάκληση της άδειας. Η διάταξη παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και πρέπει να τροποποιηθεί. 

Χορηγηθείσα άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ετών.
Πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3 έτη διότι με την οικονομική κρίση είναι δυνατόν να οδηγήσουμε κάποιους σε ολική καταστροφή.

Στο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για οποιονδήποτε φορέα εκπαίδευσης της ίδιας ή άλλης μορφής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Σχόλιο: Σε συνδυασμό με την ευκολία με την οποία προβλέπεται η επιβολή της κύριας κύρωσης (ανάκλησης άδειας, βλ. παραπάνω), είναι υπερβολική αυστηρή και η παρεπόμενη κύρωση που προβλέπεται (αποκλεισμός από κάθε είδους άδεια στην εκπαίδευση επί δεκαετία). Η διάταξη παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας και πρέπει να τροποποιηθεί

7.Επιδοτούμενα Προγράμματα
Πρόβλεψη για συμμετοχή σε προγράμματα voucher (επιδοτούμενα).Σε αυτήν τη διαδικασία θα παρακαλούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να συμμετέχουμε στον σχεδιασμό.Θα πρέπει να αποφευθούν φαινόμενα όπως το τρέχον που σχεδιάστηκε για να αποκλείσει τα ΕΕΣ. Η κοινωνία και η αγορά έχει ανάγκη τα ΕΕΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ 1) που αποδεδειγμένα η ιστορική τους ευελιξία έχει στηρίξει την αγορά και την ανάπτυξη."