Οι δανειολήπτες θα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των δανείων κατεβάζοντας το ποσό της δόσης από 1.000€ στα 100-150€.

Ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που πήραν 97.343 δανειολήπτες από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας θα περιληφθεί στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, οι δανειολήπτες θα μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια των δανείων για όσο διάστημα συμφωνήσουν με την τράπεζα από την οποία δανειοδοτήθηκαν ώστε να καταστούν βιώσιμα, κατεβάζοντας το ποσό της δόσης από τα 1.000 ευρώ ακόμη και στα 100-150 ευρώ.

Η επιμήκυνση των δόσεων δεν θα επηρεάσει όμως τη διάρκεια της επιδότησης επιτοκίου, που λήγει κανονικά στο 9ο έτος του δανείου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση και το αναλυτικό άρθρο της διάταξης:


1. Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους έξι μήνες ως προς τις καθυστερούμενες δόσεις τους.

2. Ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ), χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα, αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης δεν θα υπερβεί το ποσό που προέβλεπε η αρχική σύμβαση.

3. Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών (σ.σ. από την ψήφιση της διάταξης).

newsit.gr