Απο το "Πράσινο Ταμείο" του Υπουργείου Περιβάλλοντος θα χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς για το 2014, ενώ για τα επόμενα χρόνια θα εξετασθεί η ένταξή του στονέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτά αναφέρει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε αναφορές που κατέθεσε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης με θέμα «Άμεση εφαρμογή του έργου βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς σε 11 Νομούς της χώρας».

Αναλυτικότερα, στην απάντησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφέρει:

« Η βιολογική καταπολέμηση του έλκους της καστανιάς εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 227 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» και ως εκ τούτου ως μη παραγωγική επένδυση, η εφαρμογή του δεν πρέπει να προκαλεί αύξηση εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι, το Τεχνικό Δελτίο Μέτρου έχει καταρτισθεί από το 2007 και έχει εγκριθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υπ. Αριθμ. Ε(2007)6015 απόφαση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2007.

Σημειώνεται ότι, στο Τεχνικό Δελτίο του Μέτρου συμπεριλαμβάνεται το ακόλουθο κείμενο: « Το Μέτρο αφορά σε μη παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν από δημόσιες υπηρεσίες σε δημόσια δάση, δεν περιλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες προκαλούν αύξηση εισοδήματος και έτσι δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση».

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, η εφαρμογή του Μέτρου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε δημόσια δάση στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013. Προκειμένου όμως να καλυφθούν και τα ιδιωτικά δάση και να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή της βιολογικής καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων), που είναι φορέας εφαρμογής της Δράσης, θα καλύψει τις δαπάνες της παρασκευής και τοποθέτησης των εμβολίων για το έτος 2014 μέσα από το πράσινο ταμείο.

Όσον αφορά στα επόμενα έτη, σημειώνεται ότι, εξετάζεται η δυνατότητα ένταξης της καταπολέμησης της ασθένειας στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, όπου σύμφωνα με τον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, επιλέξιμα είναι και τα ιδιωτικά δάση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης, με την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση της Δράσης δεν αντίκειται στο κοινοτικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.»