Τη δυνατότητα των μεριδιούχων να αποκτούν απεριόριστο αριθμό μερίδων στις συνεταιριστικές τράπεζες προβλέπει το νομοσχέδιο για την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Η σχετική ρύθμιση καταργεί ουσιαστικά το όριο του 2% που υπήρχε σήμερα και αποσκοπεί στο να διευκολυνθεί η είσοδος νέων μεριδιούχων και η ενίσχυση των κεφαλαίων των συνεταιριστικών τραπεζών.

Στο ίδιο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί διάταξη που επιτρέπει την έκδοση προαιρετικών μεριδίων με προνόμιο. Το προνόμιο συνίσταται στο δικαίωμα να αποκομίζουν μέρισμα πολλαπλάσιο αυτού που αντιστοιχεί σε μια κοινή συνεταιριστική μερίδα, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από τη γενική συνέλευση, αλλά δεν θα συνοδεύεται με δικαίωμα ψήφου. Εντός τεσσάρων μηνών επίσης από την έναρξη ισχύος του νόμου, τα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών συνεταιρισμών υποχρεούνται να συγκαλέσουν γενική συνέλευση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων. Εργο της επιτροπής θα είναι η κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μια διαδικασία που προβλέπεται για πρώτη φορά και θα ισχύσει για όλες τις τράπεζες, συνεταιριστικές ή μη.

Το θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας των συνεταιριστικών τραπεζών παραμένει ανοιχτό, με το βάρος στην παρούσα φάση να πέφτει στην υποχρέωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 169 εκατ. ευρώ, που προσδιόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος για την Πανελλήνια Τράπεζα. Ο έλεγχος που διενήργησε η BlackRock προβλέπει ζημίες από πιστωτικό κίνδυνο ύψους 237 εκατ. ευρώ και η τράπεζα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η γερμανική κεντρική συνεταιριστική DZ Bank, υποχρεούται να καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο για τον τρόπο κάλυψης των απαιτούμενων κεφαλαίων. Εχει προηγηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Ηπείρου με 4,2 εκατ. ευρώ, της Συνεταιριστικής Πελοποννήσου με 10,7 εκατ. ευρώ και της Συνεταιριστικής Σερρών με 3,2 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η ζημία που ανέλαβε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τις τρεις συνεταιριστικές τράπεζες, Δωδεκανήσου, Ευβοίας και Δυτικής Μακεδονίας, η άδεια των οποίων ανακλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, ανήλθε στα 427 εκατ. ευρώ. Μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των τριών συνεταιριστικών τραπεζών ο αριθμός τους περιορίζεται πλέον σε δέκα. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο του 2012 η ανάκληση της άδειας λειτουργίας άλλων τριών συνεταιριστικών τραπεζών – Συνεταιριστική Λαμίας, Αχαϊκή Συνεταιριστική και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν από τρεις συνεταιριστικές –Ηπείρου, Πελοποννήσου και Σερρών– εκτιμάται ότι κάλυψαν τον απαιτούμενο δείκτη φερεγγυότητας 9%, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι εξαντλούνται με αυτό τον τρόπο οι υποχρεώσεις όλων των πιστωτικών συνεταιρισμών, που θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των επισφαλών δανείων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του κλάδου με βάση τα στοιχεία του 2013 διαμορφώνονται στα 402,6 εκατ. ευρώ, τα εποπτικά κεφάλαια στα 374 εκατ. ευρώ, οι χορηγήσεις στα 2,8 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις στα 2,6 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη συνεταιριστική είναι η Παγκρήτια και ακολουθεί με διαφορά η Συνεταιριστική Χανίων.

kathimerini.gr