Σε μειώσεις στις μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφάσισε να προχωρήσει, για το 2014, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή των νέων αυτών χρεώσεων θα γίνει από την 1η Ιουλίου και θα προκύψουν οι εξής μεταβολές ανά κατηγορία πελατών:

- Για τους πελάτες που συνδέονται στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά 4,9%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις.

- Για τους πελάτες που συνδέονται στη μέση τάση (βιομηχανίες μεσαίου μεγέθους, μεγάλες και μεσαίες εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις), οι μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης Συστήματος μειώνονται κατά περίπου 29%, σε σχέση με τις τρέχουσες χρεώσεις, ενώ και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου μειώνονται κατά 1,8% ως προς το σκέλος ενέργειας και αυξάνονται κατά 3,4% ως προς το σκέλος ισχύος.

Από τις μειώσεις αυτές εξαιρούνται οι οικιακοί πελάτες της χαμηλής τάσης, οι οποίοι θα δουν συνολική αύξηση 0,5-0,8% (αθροιστικά για τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος και Δικτύου) στους λογαριασμούς τους.

Όπως αναφέρει η Ρυθμιστική Αρχή, «βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μελέτης σε εξειδικευμένο σύμβουλο, ο οποίος θα αξιολογήσει τις υφιστάμενες χρεώσεις δικτύων (Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου), συγκριτικά με τις αντίστοιχες χρεώσεις που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες, τόσο ως προς το επίπεδο, όσο και ως προς τη δομή τους. Με βάση τη μελέτη αυτή, η ΡΑΕ θα προχωρήσει, μέσα στο 2014, σε αναθεώρηση της μεθοδολογίας καθορισμού των χρεώσεων χρήσης δικτύων, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των Διαχειριστών, τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική, αλλά κυρίως την παροχή υπηρεσιών βελτιωμένης ποιότητας με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον τελικό καταναλωτή».

energypress.gr