Ο κλάδος των Υπηρεσιών Logistics προς Τρίτους (Third Party Logistics-3PL) ήταν μέχρι και το 2008 ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο η ανοδική πορεία του κλάδου ανακόπηκε από την οικονομική κρίση.

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές διαμεταφορικές και μεταφορικές επιχειρήσεις, αλλά και εταιρείες με αποκλειστικό προσανατολισμό τη παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 3PL.

Όπως προκύπτει από την τελευταία σχετική κλαδική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, ο θεσμός των 3PL γνωρίζει διάδοση στα πλαίσια της γενικότερης επέκτασης του outsourcing μεταξύ των επιχειρήσεων (ως outsourcing χαρακτηρίζεται η ανάθεση συγκεκριμένων διαδικασιών μίας επιχείρησης σε τρίτους).

Σκοπός του outsourcing είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και γνώσεων της επιχείρησης στο κύριο αντικείμενό της (core business).

Στην πράξη, οι υπηρεσίες logistics που παρέχονται από τις ειδικευμένες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς συνίστανται στη διαχείριση εμπορευμάτων τρίτων και αφορούν σε γενικές γραμμές τις εργασίες παραλαβής, αποθήκευσης προετοιμασίας και αποστολής στους τελικούς αποδέκτες ή πελάτες των προϊόντων.

Η πλειοψηφία των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics εδρεύει στην Αττική, οι περισσότερες δε από αυτές διατηρούν τις βασικές τους εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο (Ασπρόπυργο, Μαγούλα, Μάνδρα, Ελευσίνα) ή σε περιοχές όπως η Παιανία, το Κορωπί, το Μαρκόπουλο και το διεθνές αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αρκετές από τις επιχειρήσεις του κλάδου και ιδιαίτερα όσες έχουν παρουσία και στο κλάδο των υπηρεσιών διαμεταφοράς, διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης (Καλοχώρι, Θέρμη, Ιωνία, Σίνδος).

Κεντρικός κορμός των υπηρεσιών 3PL είναι οι αποθηκεύσεις και οι διανομές, ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες παρακολούθησης αποθεμάτων, αποσυσκευασίας -ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης, λογισμικής υποστήριξης και οι λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Η ζήτηση των υπηρεσιών 3PL εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάδοση της πρακτικής του outsourcing και το βαθμό της εξοικείωσης των επιχειρήσεων με αυτή, από την αυξανόμενη σημασία και πολυπλοκότητα των δικτύων διανομής και από τις βελτιωμένες δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλαδικής μελέτης, η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL παρουσίασε διαχρονική άνοδο καθ΄ όλη την περίοδο 1998-2008, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 19,68%.

Έκτοτε, η εξεταζόμενη αγορά κινήθηκε πτωτικά, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,1% το 2009 σε σχέση με το 2008 και πτώση της τάξης του 7% το 2010 σε σχέση με το 2009.

Όσον αφορά την κατανομή της αγορά των υπηρεσιών logistics προς τρίτους ανά κύρια κατηγορία υπηρεσιών, εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης (με ή χωρίς ψύξη) καταλαμβάνουν το 56% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL, ακολουθούμενες από τις υπηρεσίες διανομής, οι οποίες αποσπούν μερίδιο 28% περίπου.

Οι υπηρεσίες αποθήκευσης χωρίζονται περαιτέρω σε αποθηκεύσεις χωρίς ψύξη που καταλαμβάνουν το 48% και αποθηκεύσεις με ψύξη που καταλαμβάνουν το 11% περίπου.

Η λογισμική υποστήριξη κατέλαβε το 12% περίπου, ενώ οι υπηρεσίες αποσυσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης μόλις το 4% της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος το μερίδιο των λοιπών υπηρεσιών αντιστοιχεί στο1% περίπου.

Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει πλήθους αριθμοδεικτών, ενώ σχηματίστηκε και ομαδοποιημένος ισολογισμός με τη χρήση αντιπροσωπευτικού δείγματος 59 επιχειρήσεων για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2008-2009.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά δεδομένα, το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος εμφάνισε οριακή αύξηση (0,44%) ενώ και τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν αύξηση 1,6% έναντι του προηγούμενου έτους.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν μείωση 9,1% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το μικτό κέρδος σημείωσε πτώση 21,1%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα υποχώρησαν κατά 35,7%.

Τελικά, τα κέρδη προ φόρου μειώθηκαν κατά 85,8% τη διετία 2008-2009.

Τα κέρδη EBITDA των επιχειρήσεων του δείγματος μειώθηκαν επίσης κατά 22,16% το 2009.


H ICAP Group – με €60 εκατομμύρια έσοδα για το 2010 και 1.200 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Κύπρο. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions,Management Consulting και People Solutions.