Οι καταστροφές από φυσικά ή τεχνολογικά αίτια, από τα οποία κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, συνεχίζουν να συμβαίνουν παρά το γεγονός, ότι οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογική εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών, έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Στα πλαίσια αυτά οι κυβερνήσεις των κρατών αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί, έχουν αποδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου, προκειμένου να αναστείλουν και να περιορίσουν την τάση αύξησης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, μέσα από την ενίσχυση της έρευνας, τη βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαμόρφωση πολιτικών, οι οποίες να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις νέες εξελίξεις και στα τρία στάδια διαχείρισης φυσικών καταστροφών.Δηλαδή το προκαταστροφικό (πρόληψη και μετριασμός συνεπειών), συγκαταστρο-φικό (ετοιμότητα και αντιμετώπιση) και το μετακαταστροφικό (βραχεία αποκατάσταση) .

Οι κίνδυνοι και οι καταστροφές, ως γνωστό προκαλούν έκτακτες ανάγκες που αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα δημιουργούν κρίσεις. Μια έκτακτη ανάγκη δημιουργεί αναστάτωση στο σύστημα, ανατρέπει καθημερινές καταστάσεις, χάνεται ο έλεγχος της διοίκησης και επέρχεται πανικός. Οι κίνδυνοι ως επί το πλείστον αναγνωρίζονται, εκτιμούνται και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, για να μην εξελιχθούν σε κρίσεις.

Το κλειδί στην καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών και πιθανών κρίσεων, είναι η σωστή διαχείριση των μέσων, ο σωστός συντονισμός και η καλή επικοινωνία είτε με το κοινό προς αποφυγή πανικού, είτε μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει νόμους που προσδιορίζουν σαφώς τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω συνεπειών.

Στον τομέα αυτό πρωταρχική ανάγκη είναι η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία αλλά και επάνδρωση των γραφείων πολιτικής προστασίας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο, που έχουν εκ του νόμου την ευθύνη του συντονισμού και της αντιμετώπισης συνολικά των συνεπειών των φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών .

Τα παραπάνω με μία ενίσχυση των εμπλεκομένων φορέων με μέσα και υλικά, θα ενίσχυε τον παραπάνω σκοπό και θα προστάτευε καλύτερα το φυσικό μας πλούτο αλλά και την ζωή και την περιουσία των πολιτών, τα συμφέροντα των οποίων οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε.

Αραβιάκης Κων/νος
Υποστράτηγος εα Πυροσβεστικής
Υποψήφιος Περιφερειακός του συνδυασμού ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ