Συστήνεται σώμα κατά της διαφθοράς των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών, τις αρμοδιότητες της οποίας προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Διευκρινίζεται ότι στις αρμοδιότητες αυτές δεν υπάγεται ο έλεγχος των εργαζομένων στο φορολογικό μηχανισμό καθώς ελεγχονται από διαφορετικό σώμα. Το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της μονάδας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

- Ο εντοπισμός και η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και ειδικότερα η εξιχνίαση των ποινικών αδικημάτων και των πειθαρχικών παραπτωμάτων.

- Η διενέργεια ελέγχων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό Νομικών Προσώπων, πλην του προσωπικού που ανήκει στην Γ.Γ.Δ.Ε., και ειδικότερα η πραγματοποίηση στοχευμένων ή δειγματοληπτικών ελέγχων, που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα κριτήρια και την διαδικασία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε υπαλλήλους για τους οποίους περιέρχεται οποιαδήποτε πληροφορία που προκαλεί βάσιμες υπόνοιες αδικαιολόγητης μεταβολής της υφιστάμενης περιουσιακής κατάστασής τους. Επίσης διενεργούνται έλεγχοι σε υπαλλήλους για τους οποίους διενεργείται έρευνα, προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση ή Ε.Δ.Ε., για την διερεύνηση των αδικημάτων διαφθοράς, όπως ισχύει, και κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.

- Ο έκτακτος έλεγχος υποθέσεων διαφθοράς και περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.

- Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αυτεπαγγέλτως, για τη διερεύνηση αδικημάτων καθώς και η παραπομπή των υπαιτίων στην αρμόδια εισαγγελική αρχή ή στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.

- Η τήρηση αρχείου των υποθέσεων που χειρίζεται το Τμήμα και η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μονάδας για την αρχειοθέτηση των καταγγελιών, που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες, καθώς και η επανεξέταση παλαιών υποθέσεων για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

capital.gr