Τη δυνατότητα στους φορείς της Αυτοδιοίκησης να προχωρούν κατ’ εξαίρεση σε ενέργειες για την πρόσληψη συμβασιούχων με ειδικότητες που χαρακτηρίζονται ως εποχικές όπως, ναυαγοσωστών, δίνει άρθρο νόμου, προλαμβάνοντας ενδεχόμενα προβλήματα από την αναστολή προσλήψεων στους φορείς του Δημοσίου και Ο.Τ.Α λόγω εκλογών.

Αυτό απάντησε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης σε ερώτηση του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου από τις Δημοτικές Εκλογές έως την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών».

Στην απάντησή του (δείτε εδώ), ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Επί μακρό χρονικό διάστημα έχει θεσπιστεί η αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών στους φορείς του Δημοσίου και στους Ο.Τ.Α. κατά τις εθνικές εκλογές αλλά και αποκλειστικώς στους Ο.Τ.Α. κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, και ειδικότερα κατά την προεκλογική περίοδο και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αρχών, με σκοπό την αποτροπή αρνητικών φαινομένων που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.

Ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), το διάστημα της αναστολής λόγω δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είναι αρκετά μακροχρόνιο, και μάλιστα συμπίπτει με τη θερινή περίοδο, κατά την οποία παραδοσιακά οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. σε προσωπικό παρουσιάζονται αυξημένες.

Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους φορείς της Αυτοδιοίκησης να προχωρούν κατ’ εξαίρεση σε ενέργειες για την πρόσληψη συμβασιούχων με τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, καθώς και των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και, τέλος, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Η εξαίρεση των συμβασιούχων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και καθηκόντων κρίθηκε σκόπιμη είτε λόγω της εποχικότητας των έργων που καλούνται να επιτελέσουν είτε για λόγους απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, ενώ η γενική απελευθέρωση των συμβάσεων θα μπορούσε, όπως προαναφέρθηκε, να οδηγήσει σε φαινόμενα κατάχρησης, καταστρατηγώντας έτσι το σκοπό της συγκεκριμένης διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι Ο.Τ.Α αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες που απαιτούν την πρόσληψη προσωπικού που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αιτούνται τη σύμφωνη γνώμη για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψή του από την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην Επιτροπή με σχετικό αίτημα, στο οποίο θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη του συγκεκριμένου προσωπικού.»

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ανέφερε:

«Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 του νόμου 3852/2010 «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση, των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν φέτος στις 18 και στις 25 Μαΐου 2014 και οι νέες Δημοτικές Αρχές θα εγκατασταθούν την 1 Σεπτεμβρίου 2014.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών τα Δημοτικά Συμβούλια να λειτουργούν με ουσιαστικά μειωμένες αρμοδιότητες. Το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Τουρισμό και είναι η πρώτη φορά που η «νεκρή περίοδος», η οποία μεσολαβεί μεταξύ των Δημοτικών Εκλογών και της εγκατάστασης των νέων Δημοτικών Αρχών συμπίπτει με την θερινή περίοδο.

Στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές του 2010 υπήρξε προβληματισμός πώς προσδιορίζονται αντικειμενικά οι έννοιες «έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στην λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και κατ’ επέκταση των Δήμων.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσο θα μπορέσουν οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου ιδιαίτερα όταν προστίθενται και προβλήματα που σχετίζονται με τις απαγορεύσεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του πρόσφατου νόμου 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» αφού οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση των προσλήψεων δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των Δήμων, ιδιαίτερα τις θερινές.»

και ερωτούσε τον αρμόδιο Υπουργό:

«Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα αφού οι απερχόμενες Δημοτικές Αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με συνέπεια τις αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου;»