Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενός ανθρώπινου Δήμου, αφού οφείλει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Το νέο ΕΣΠΑ που θα αποκαλείται πλέον Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης «ΣΕΣ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο στοχευμένης χρηματοδότησης όσο και στήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών με πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Το ΣΕΣ και τα Επιχειρησιακά του Προγράμματα καθώς και άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή, στην αειφόρο ανάπτυξη, να στηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, συμβάλλοντας συνολικά στον εκσυγχρονισμό ενός δήμου σε μακροχρόνια βάση.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του ΣΕΣ μπορούν να στηρίξουν την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης, την επένδυση στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την προώθηση της ενεργού κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και στα νοικοκυριά, ενώ μπορούν να συμβάλλουν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, της πρόνοιας, της ψυχικής υγείας κλπ. Σημαντική, επίσης, αναμένεται να είναι η συμβολή του ΣΕΣ στην εισαγωγή καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και στη διαμόρφωση πλαισίου χρηστής διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων.

Το ΣΕΣ μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας στην επόμενη περίοδο. Όλα αυτά όμως για να πραγματοποιηθούν απαιτείται ένας στρατηγικός σχεδιασμός που θα θέτει σε προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ο Δήμος οφείλει να δώσει προτεραιότητα στο μοναδικό ανώδυνο τρόπο παροχής χρηματοδότησης.

Οι εθνικές στρατηγικές για την περίοδο 2014-2020 έχουν διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία στοχεύει στην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν διαμορφωθεί έντεκα (11) θεματική στόχοι:

(1) ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας•
(2) βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών
των πληροφοριών και των επικοινωνιών•
(3) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του
γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)•
(4) υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους τους τομείς•
(5) προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων•
(6) προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων•
(7) προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές
υποδομές δικτύων•
(8) προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας•
(9) προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας•
(10) επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση•
(11) ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Μέσω διαβουλεύσεων με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες κάθε περιοχής ένας Δήμος μπορεί να αναπτύξει τον δικό του στρατηγικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους παραπάνω θεματικούς στόχους και να πετύχει μια ορθολογική ανάπτυξη με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέες επαγγελματικές προοπτικές για συμπολίτες μας.

Μόνο με συγκεκριμένο όραμα, ταυτότητα και χαρακτηριστικά που θα αναδεικνύονται και θα προβάλλονται στο εσωτερικό και εξωτερικό και με μια πολιτική που θα καθορίσει το είδος και την ποιότητα των επισκεπτών ανά περιοχή, μπορεί, χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του κάθε τόπου να πετύχει ένας Δήμος σημαντικά αποτελέσματα.

Η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων καθώς και η αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα πρέπει να αποτελεί μια συνεχής και εντατική προσπάθεια συνδυασμένη με διαχείριση υπό όρους διαφάνειας, νομιμότητας, και σεβασμού των χρηματοδοτήσεων σε όφελος των δημοτών.

Οφείλει ο Δήμος να δώσει προτεραιότητα στο μοναδικό ανώδυνο τρόπο παροχής χρηματοδότησης για κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, για υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που θα σχεδιάσει μαζί με τους συμπολίτες για τον πρωτογενή τομέα και την σύνδεσή του με τον τουριστικό τομέα του Δήμου, καθώς και για την δημιουργία υποδομών που βελτιώνουν και αναπτύσσουν την ποιότητα στην καθημερινή ζωή των πολιτών (σχέδια πόλης, δρόμοι, ύδρευση, αποχέτευση, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, ανάπλαση παραλιών, διαχείριση αδέσποτων κλπ.).

Ο Δήμος οφείλει να είναι αρωγός στην προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Δηλαδή, αλλού θα προωθηθεί ο αγροτοτουρισμός και φυσιολατρικός τουρισμός (π.χ. χωριά της ενδοχώρας, φαράγγια), αλλού ο τουρισμός τύπου ήλιος και θάλασσα, αλλού ο αθλητικός τουρισμός (αεροπτερισμός, γκολφ, ιστιοσανίδα, ιστιοπλοΐα, κατάδυση, ορειβασία, πεζοπορία, ποδηλασία, κανό, πίστες 4Χ4, πίστες motocross κ.λ.π.), αλλού ο συνεδριακός τουρισμός, αλλού ο τουρισμός θαλασσοθεραπείας, υγείας και ευεξίας, αλλού ο τουρισμός τύπου νεολαία και διασκέδαση κ.λ.π. καθώς και συνδυασμοί των ανωτέρω, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να υπάρξουν και οι απαραίτητες προοπτικές για την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και την αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού των διαθέσιμων κλινών της περιοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον στα πλαίσια σύνδεσης της Αγροτικής Παραγωγής με την Τουριστική Ανάπτυξη, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί στο Δήμο μητρώο παραγωγών και ξενοδόχων που θα φέρνει σε επαφή τον ντόπιο αγρότη με τον ξενοδόχο της περιοχής μέσω συνεταιρισμών, ντόπιων παραγωγικών μονάδων κ.λ.π. αλλά και μέσω αντίστοιχων κινήτρων που πρέπει να σχεδιάσει ο Δήμος τόσο για τους αγρότες, όσο και για τους ξενοδόχους.

Παράλληλα, μπορούν να δρομολογηθούν συνεργασίες με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων και ύδρευσης, η εκμετάλλευση μεγάλου μέρους της παραλιακής ζώνης για κολύμβηση ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες και με παράλληλη αύξηση των ιχθυοαποθεμάτων, μέσω ήπιων οικολογικών παρεμβάσεων (σχετικές μελέτες έχει εκπονήσει το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών που στεγάζεται στο Δήμο Χερσονήσου) πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Τέλος, ο Δήμος οφείλει να συμβάλλει στην ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών με Ερευνητικά Ιδρύματα της Αγροτικής, Κτηνοτροφικής και Αλιευτικής παραγωγής.

της Ζαχαρένιας (Ρένια) Δρόσου-Καμηλάκη
Κοινωνιολόγος MSc – Περιφερειακή Ανάπτυξη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χερσονήσου
με το συνδυασμό «Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον»
του Γιώργου Χαλκιαδάκη Υποψήφιου Δημάρχου Χερσονήσου