Το περιβάλλον είναι θεμελιώδες για τη σύνθεση των μοναδικών χαρακτηριστικών της Κρήτης. Με σεβασμό προς το περιβάλλον και τον πολίτη αλλάζουμε τον τρόπο διαχείρισης των φυσικών πόρων και των αποβλήτων. 

Η προστασία και η διατήρηση του περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς του νησιού είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές του συνδυασμού “ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” και του υποψηφίου Περιφερειάρχη, Σεραφείμ Τσόκα.

Οι βασικές θέσεις του συνδυασμού συνοψίζονται ως εξής :

• Το περιβάλλον θα αντιμετωπισθεί ως πολύτιμος πόρος και ως η πλέον βασική συνιστώσα της αειφορίας όλων των δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας, αφού αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της Κρήτης.

• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός συμβαίνει σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας από τον κήπο έως το σπίτι, από τη γειτονιά, μέχρι ένα πάρκο, ένα χωριό, μια πόλη, την Περιφέρεια, ολόκληρη την Κρήτη.

• Προώθηση δράσεων και ενεργειών:

-Οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον και παράλληλα προσφέρουν πόρους στην Τοπική και Περιφερειακή οικονομία.
- Μέσω των επιστημονικών ιδρυμάτων που συνδέουν την έρευνα με την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιβαλλοντικά προβλήματα της Κρήτης.
- Πάρκα, κήποι, πράσινες γωνιές – όλα αυτά είναι απαραίτητα σε μια πόλη γιατί οι άνθρωποι που ζουν κοντά στις παραπάνω περιοχές
έχουν λιγότερο άγχος και αυξημένη αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης.
Οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς όταν περιβάλλονται από ζώνες πράσινου απ’ ότι από άσφαλτο. Πράσινα σπίτια και δημόσια κτίρια.

- Ενημέρωση ώστε περισσότεροι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με αποτέλεσμα λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση που επιβαρύνουν τη δημόσια υγεία.
Επίσης, ενθάρρυνση για χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς όπως ποδήλατα, αυτό όμως απαιτεί σωστό σχεδιασμό π.χ. χάραξη ποδηλατοδρόμων.

• Βασική προτεραιότητα αποτελεί η εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες - ρυθμίσεις αναφορικά με το περιβάλλον. Η μη-συμμόρφωση απειλεί, τόσο την Περιφέρεια, όσο και την χώρα με πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαχείριση Απορριμμάτων

• Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων (νέος τομέας της ανάπτυξης) θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα σαφές, ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τολμήσουμε την σύσταση του φορέα διαχείρισης, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Αξιοποίηση της πολύτιμης και επιτυχημένης εμπειρίας των Χανίων και της Χερσονήσου που μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας στον νέο φορέα. Παρουσιάζουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αποτρέποντας τη μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΑΔΑ (Περιπτώσεις ΧΥΤΑ Αμαρίου και Αστερουσίων). Εξετάζουμε προτάσεις νέων τεχνολογιών.

• Στο νέο αυτό τομέα της ανάπτυξης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία προκειμένου να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους για τα έργα υποδομής με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα συζητηθούν οι οικονομοτεχνικές μελέτες προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα κάθε έργου.

• Ο εκσυγχρονισμός του τομέα της ανακύκλωσης, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει καλά αποτελέσματα, με στόχο την αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την προώθηση της καθετοποίησης της παραγωγής πρώτων υλών από αυτά.

• Ανακύκλωση. Στόχος είναι η συμμετοχή στη διαδικασία του 70% των πολιτών και η ανακύκλωση των 2/3 των απορριμμάτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στους πολίτες. Η σταθερή διαχείριση αποβλήτων μπορεί να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να ωφελήσει το περιβάλλον, στηρίζοντας παράλληλα τη διατήρηση φυσικών πόρων.

Φυσικό Περιβάλλον

• Προσδιορισμός και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών με τρόπο σαφή και κατανοητό για τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να προστατευθούν ουσιαστικά και να αποδώσουν (κάθε πολίτης θα πρέπει να κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τους λόγους προστασίας τους).

• Σύσταση προβλεπόμενου φορέα διαχείρισης μετά από μελέτες βιωσιμότητας, ώστε πράγματι η λειτουργία του να είναι βιώσιμη και να συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία.

• Προστασία και αύξηση της βιοποικιλότητας.

• Αξιοποίηση του νέου προγράμματος, του ΣΕΣ και του άξονα ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων στην Κρήτη, με -μεταξύ άλλων- βιοκλιματικές αναπλάσεις του οδικού δικτύου, για την προώθηση της μείωσης εκπομπών διοξειδίου σε τοπικό επίπεδο.

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

• Προτεραιότητα μας είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων.
• Σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων.
• Τα έργα και οι δράσεις θα πρέπει να ιεραρχηθούν πολύ προσεκτικά ώστε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.
• Δράσεις ενημέρωσης μη αλόγιστης χρήσης του νερού.

Πολεοδομία - Χωροταξικός Σχεδιασμός

• Επιτάχυνση της αναθεώρησης του Χωροταξικού σχεδιασμού που έχει καθυστερήσει υπέρμετρα. Ένας σχεδιασμός απαραίτητος ώστε η Περιφέρεια να προσδιορίζει τα βήματα και τις προτεραιότητες προς το στόχο της.
• Ολοκλήρωση των πολεοδομικών σχεδίων των πόλεων και οικισμών σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.