Προτεραιότητα στην ενίσχυση της εξωστρεφούς, καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η οποία μπορεί να απελευθερώσει τη δυναμική που διαθέτει η Κρήτη δίνει ο συνδυασμός «ΚΡΗΤΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Σεραφείμ Τσόκας .

Στην κατεύθυνση της στήριξης της επιχειρηματικότητας για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προγραμματίζουμε τη διεξαγωγή τακτικών ερευνών για την καταγραφή της απασχόλησης, πάνω στις οποίες θα στηρίζονται στοχευμένες δράσεις για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Οι βασικές θέσεις του συνδυασμού για την επιχειρηματικότητα και τις νέες τεχνολογίες συνοψίζονται ως εξής :

• Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των ανέργων με την ίδρυση Περιφερειακού Κέντρου Στήριξης και Κατάρτισης Ανέργων. Αξιοποιούμε πόρους και δομές για την ανάπτυξη συνεργιών για την διασύνδεση αγοράς - εργασίας και ανέργων συμπολιτών μας.

• Μητρώο καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κρήτη και στη συνέχεια σύνδεση τους με τοπικούς ερευνητικούς φορείς. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρονται αποτελέσματα της έρευνας στην παραγωγή και πραγματοποιείται η χρηματοδότηση της έρευνας που αποσκοπεί στην δημιουργία επιχειρηματικότητας υψηλής εξειδίκευσης.

• Στήριξη τεχνολογικών πάρκων – κοιτίδων – υποδομών για προσέλκυση/ίδρυση εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Στοχεύουμε στην εγκατάσταση ερευνητικών τμημάτων μεγάλων εταιριών.

• Προβολή/διαφήμιση σε διεθνές επίπεδο της ύπαρξης αλλά και εκπαίδευσης εξειδικευμένου προσωπικού στα Ερευνητικά/Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, συγκρατώντας με αυτόν τον τρόπο τους νέους επιστήμονες στην Κρήτη.

• Στήριξη του Ευρωπαϊκού Σχολείου, ώστε να πάρει την αναγκαία διαπίστευση από την Ε.Ε. Η ύπαρξη του σχολείου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση διεθνούς επιστημονικού προσωπικού και οργανισμών, όπως ο ENISA.

• Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και συνέχεια στις δράσεις των πλαισίων στήριξης, δεδομένου ότι ένα προϊόν για να φτάσει στην αγορά απαιτεί τουλάχιστον 5-7 έτη ερευνητικής προσπάθειας.

• Συνεργασία με τα επιμελητήρια και σχετικούς φορείς για διαβούλευση και αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, των δομών της Περιφέρειας, όπως η επιτάχυνση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων και η ταχύτερη έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

• Συντονισμένες ενέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία των επαγγελματιών από τη διακίνηση και λειτουργία του παράνομου εμπορίου.