Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ.Ιωάννης Μαλανδράκης με το υπ' αριθμ. ----- έγγραφο προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, ζητά και πάλι την παρέμβαση τους για την άμεση κατάργηση με ΚΥΑτης καταληκτικής ημερομηνία της 31ης Μαΐου 2014 για την συμβασιοποίηση της απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η καταληκτική αυτή ημερομηνία αφορά και αιγιαλό που τελεί υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, , προστατευμένες περιοχές και ευπαθή οικοσυστήματα) όπου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις και παραχωρούνται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών σε εφαρμογή της ΚΥΑ με αριθ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/ 1033/11-2-2014 άρθρο 5.

Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι με το υπ αριθμ3561/18-2-14 σχετικό έγγραφο του, προς το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. για την σύμφωνη γνώμη, δεν έχει λάβει ακόμη καμία απάντηση. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και άλλοι δήμοι της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση ,μέχρι τις 31 Μαΐου του 2014 .Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 της παραπάνω ΚΥΑ από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερόμενους, με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α..

Επίσης, αφενός όσες επιχειρήσεις δεν προβούν στην σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων, και αφετέρου όσες επιχειρήσεις προβούν σε υπερβάσεις των καταλαμβανόμενων χώρων σε σχέση με το μισθωτήριο το οποίο έχουν συνάψει, θα επιβληθούν και θα εισπραχθούν πρόστιμα μόνο υπέρ της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Αυτό θα προκαλέσει μεγάλη οικονομική ζημιά στον Δήμο μας, αλλά και σε Δήμους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, καθώς ενώ οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά το Δήμο (έξοδα για την ναυαγοσωστική προστασία ,την γαλάζια σημαία ,την καθαριότητα παραλίας μήκους είκοσι τριών χιλιομέτρων) .τα έσοδα θα είναι 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α..

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος καταλήγει: “Με δεδομένο ότι η έγκριση του ΥΠΕΚΑ δεν έχει έρθει έως σήμερα και δεδομένου ότι είναι αδύνατον να έχουν ολοκληρωθεί τα μισθωτήρια έως τις 31 Μαίου ,παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα με νομοθετική διάταξη στην κατάργηση του σχετικών άρθρων που αναφέρονται στην καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαίου 2014,προκειμένου να αποφευχθεί η τεράστια οικονομική ζημιά για το Δήμο μας, αλλά και για άλλους δήμους που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.”