Με ανάσα για 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες ισοδυναμεί η σημερινή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τη δυνατότητα να ανασταλούν οι καταβολές των δόσεων τους για το διάστημα από 1.1.2013 έως 1.1.2014 οι οποίες αφορούν σε δάνεια που έχουν λάβει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών από αυτές τις 17.800 επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι 4.700 είναι πτηνο-κτηνοτρόφοι, οι 8.900 είναι πυρόπληκτοι, οι 2.450 σεισμόπληκτοι, οι 1.225 είναι επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, οι 375 ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 150 αγροτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το σύνολο των δανείων που δύναται να ρυθμιστούν με την απόφαση ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη ρύθμιση που προβλέπεται στην απόφαση που ανακοινώθηκε σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα είναι η υποβολή αίτησης στις τράπεζες.

Στόχος της απόφασης αυτής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, είναι «να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις». 

Η απόφαση, όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ' αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό. 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση: 

- Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

- Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

- Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της αναστολής, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τους δανειολήπτες. Οι τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα όπως διευκρινίζεται πρέπει να διαπιστώσουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης και να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται σ' αυτήν. 

Οι βασικές κατηγορίες των δανείων αυτών αφορούν σε:

Ρυθμίσεις Οφειλών Θράκης - Ξάνθης - Ροδόπης - Έβρου: 246.217.630 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Φλώρινας - Κιλκίς: 30.417.608 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Κιλκίς - Καστροιάς - Φλώρινας : 40.341.702 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Καβάλας: 97.465.148 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Ημαθίας: 195.661.755 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Δράμας: 88.104.351 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Δυτικής Μακεδονίας: 11.061.017 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Βορείου Αιγαίου: 100.387.793 ευρώ

Ρυθμίσεις Οφειλών Πέλλας - Σερρών: 67.447.456 ευρώ

Ρυθμίσεις Σεισμοπαθών Επιχειρήσεων: 31.613.113 ευρώ

Ρυθμίσεις Οινοποιητικών Επιχειρήσεων: 29.449.151 ευρώ

Ρυθμίσεις Πτηνοκτηνοτροφικών Επιχειρήαεων: 184.779.382 ευρώ

Ρυθμίσεις Πυροπαθών Επιχειρήσεων: 443.764.598 ευρώ

Ρυθμίσεις Επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα διαφόρων κατηγοριών: 312.018.658 ευρώ

newpost.gr