Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοίνωσε σχετικά με το πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» (Μέτρο 112) ότι:

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων δόθηκε παράταση στο χρόνο υποβολής φακέλου υποψηφιότητας στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επομένως να υποβάλουν φακέλους υποψηφιότητας για την ένταξη τους στο πρόγραμμα έως 06/06/2014. Η υποβολή γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100-2ος όρ. Ηράκλειο).

Οι φάκελοι υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα, -ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο- καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD). Συντάσσονται και υπογράφονται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Ν. Πλαστήρα 100- Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225, 29 & 24.