Στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί ο δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός που προκηρύσσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Δίκτυα ομβρίων βασικών οδών πόλεως Χανίων (Μελετίου Μεταξάκη, Γερασίμου Παρδάλη, Ελευθ. Βενιζέλου) ».

Το έργο έχει προυπολογισμό 738.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη $ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που βρίσκεται στο Πιθάρι Ακρωτηρίου (Πρώην δημαρχείο Ακρωτηρίου), μέχρι την Πέμπτη 02 Ιουνίου 2011.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α) εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Υδραυλικών έργων 1ης τάξης και έργων Οδοποιίας Α2 τάξης και άνω.

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον τέτοιοι τηρούνται στις χώρες τους, σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Κοινοπραξίες των παραπάνω περιπτώσεων α, β, γ, υπό τους όρους που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.