Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Χανίων ενημερώνει "τους μελισσοκόμους του Νομού Χανίων ότι το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης δέχεται αιτήσεις συμμετοχής για τις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” (Καν. 1234/ΕΚ/2007). («Αντικατάσταση Κυψελών» και «Μετακίνηση Κυψελών»)

Η αίτηση είναι κοινή και για τις δύο δράσεις και δε θα χρειαστεί ο αιτών να φέρει δύο φορές τα ίδια δικαιολογητικά.

Όσον αφορά την πρώτη δράση «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 2014»( Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων) δικαιούχοι είναι όλοι οι μελισσοκόμοι.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την 370910/14-5-2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι θεωρημένο για να ισχύει (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση).
Υπενθυμίζουμε ότι τα μελισσοκομικά βιβλιάρια θεωρούνται ανά δύο έτη από τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.
γ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή.

Όσον αφορά τη δεύτερη Δράση «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014» δικαιούχοι είναι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες και οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσιών. Οι δικαιούχοι αυτοί πέρα των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα εξής:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, του Βιβλιαρίου του ΟΓΑ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της σελίδας όπου φαίνεται η θεώρηση) από όλους τους αγρότες, συνταξιούχος και μη.
β) Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κου- αγροτικού αυτοκινήτου που ανήκει στον αιτούντα (όχι συζύγου ή τέκνου).
Οι μελισσοκόμοι υποβάλλουν στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης τις αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, από 21-05-2014 έως 16-06-2014.
Επίσης έως 16-6-2014 πρέπει να υποβληθούν και τα τιμολόγια αγοράς κυψελών τα οποία επιτρέπεται να έχουν εκδοθεί το χρονικό διάστημα από 01-09-2013 έως 16-06-2014. Το ποσοστό αντικατάστασης δε θα γίνει γνωστό, οπότε ο μελισσοκόμος μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση μέχρι και το 10% των κυψελών του. Συνιστούμε κατά την έκδοση του τιμολογίου να εκτιμηθεί ως ποσοστό αντικατάστασης το ποσοστό επιχορήγησης του προηγούμενο έτους (περίπου 7%) .

Όσον αφορά τα Δελτία Αποστολής γίνονται δεκτά αυτά που έχουν εκδοθεί το χρονικό διάστημα από 01-09-2013 έως και 30-06-2014. Τα Δελτία Αποστολής να κατατεθούν στο Μελισσοκομικό Κέντρο έως 04-07-2014.

Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (πχ φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου κλπ), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών την αίτηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των φωτοαντιγράφων.

Έντυπα αιτήσεων καθώς και διευκρινίσεις παρέχονται από τα γραφεία μελισσοκομίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης καθώς και από το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Κρήτης στα τηλέφωνα 2810 261563, 2810 261046 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων 2821346562, Υπεύθυνος κ. Γουλεάκης Παναγιώτης και 2821346544, Υπέυθυνος κ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος."