Στα 119 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στο α΄ τρίμηνο του 2011 και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 45 εκ. ευρώ αυξημένα κατά περίπου 5% σε σχέση με το α τρίμηνο του 2010.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το α τρίμηνο του 2011 επηρεάστηκε από το δυσμενές περιβάλλον που επικράτησε στον κλάδο διύλισης, καθώς επίσης και από τη συνεχιζόμενη κρίση στην εγχώρια αγορά που επηρέασε αρνητικά ιδιαίτερα τον κλάδο της εγχώριας εμπορίας.

 Παρά τη βελτίωση στον κλάδο των πετροχημικών, και την πρόοδο στα έργα μετασχηματισμού και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, η επίδραση των χαμηλών περιθωρίων και όγκων πωλήσεων οδήγησε σε Συγκρίσιμα Λειτουργικά Κέρδη 72 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 42% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η αύξηση των συγκρίσιμων καθαρών κερδών αποδίδεται στην υψηλότερη συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου από την κερδοφορία της ΔΕΠΑ (24 εκ. ευρώ). Σημειώνεται ακόμη πως θετική επίδραση είχε η αποτίμηση των δανείων σε δολάρια ΗΠΑ, που οδήγησε σε συναλλαγματικά κέρδη ύψους 27 εκ. ευρώ.

Τα Καθαρά κέρδη που ανήλθαν στα 119 εκ. ευρώ (έναντι 43εκ. το ατρίμηνο του 2010), επηρεάστηκαν σημαντικά από τη θετική αποτίμηση των αποθεμάτων της τάξης των 93 εκ. ευρώ (έναντι 27εκ. το α τρίμηνο 2010) ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών αργού. Η αύξηση των τιμών επηρέασε και τις ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης καθώς ο Όμιλος διατηρεί πάνω από 2,5 εκ. τόνους καυσίμων σε υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια αύξηση των απασχολουμένων κεφαλαίων στα 4,8 δισ. ευρώ (+6%) και του δείκτη δανειακής μόχλευσης (Δανειακές υποχρεώσεις/Απασχολούμενο κεφάλαιο) στο 48%.