Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα με τις εξής ειδικότητες:

- Δεκαεννέα (19) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων - Συνοδών Απορριμματοφόρων.

- Δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

- Ένας (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB).

- Ένας (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καδοπλυντηρίου).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 28/05/2014 και τελειώνει την Παρασκευή 06/06/2014.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ

Νομός
Χανίων
Κατηγορία Εκπαίδευσης
ΥΕ
ΔΕ