Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απαγόρευση της αλιείας για την προστασά
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, έστειλε σήμερα, Πέμπτη 29 Μαΐου 2014, επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη (αριθ. πρωτ. 68058), σχετικά με την Υ.Α. αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη».

Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια αυξανόμενη τάση των ιδιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας μας με εργαλείο τράτα βυθού (μηχανότρατα), να ζητούν άδεια για αλιεία εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων (σε διεθνή ύδατα), κατά την απαγορευμένη αλιευτική περίοδο στα Εθνικά ύδατα.

Η Περιφέρεια Κρήτης, είχε τονίσει με προηγούμενο έγγραφο της (5-6-2012), την ανάγκη αλλαγής και εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου. Παρά τις αντιρρήσεις και την επιφύλαξη υπαλλήλων των Υπηρεσιών Αλιείας οι οποίοι αναγνώριζαν το πρόβλημα των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στα αλιεύματα και της μείωσης των ιχθυαποθεμάτων, η νομοθεσία ήταν σαφής. Ήμασταν υποχρεωμένοι να εγκρίνουμε τις άδειες απόπλου στα Διεθνή Ύδατα σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Με την έκδοση της Υ.Α. αρ. 4023/64557/16.05.2014 (ΦΕΚ 1307Β/22.05.2014) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη», θεωρήσαμε ότι εισακουσθήκαμε.

Η Υ.Α. εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο αλλά απαγορεύει την αλιεία με το εργαλείο μηχανότρατα στις γεωγραφικές υποπεριοχές ΓΕΑΜ 20 (Ιόνιο Πέλαγος), 22 (Αιγαίο Πέλαγος), 23 (Κρήτη) από τις 24 Μαΐου έως 14 Ιουλίου. Επιπλέον από 16 Ιουλίου μέχρι 1 Οκτωβρίου εισάγεται απαγόρευση μόνο για την υποπεριοχή 22 δυτικά του 25ου Μεσημβρινού. Γεγονός που θα αυξήσει την αλιευτική πίεση στην Περιφέρεια μας κατά την δεύτερη περίοδο απαγόρευσης.

Παρ’όλο λοιπόν που η ΥΑ εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο ως προς τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ελέγχου της Αλιείας, δεν λαμβάνεται υπόψιν η ιδιαιτερότητα της χώρας μας , να έχει χωρικά ύδατα στα 6νμ. Σύμφωνα με τον Καν. 1380/2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα ύδατα και πόρους της Ένωσης, ωστόσο τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να περιορίζουν την αλιεία στα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν κατά παράδοση στα ύδατα έως 12 ν.μ. από τις γραμμές βάσης, που τελούν υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τους.

Σας έχουμε τονίσει κατά το παρελθόν ότι «οι πλοιοκτήτες μηχανοτρατών της Περιφέρειας μας, διαμαρτύρονται για αλιεία Τουρκικών και Ιταλικών σκαφών στα Διεθνή Ύδατα κατά την θερινή περίοδο». Έτσι κάθε προσπάθεια περιορισμού στη δική μας Περιφέρεια προσκρούει στην άνιση μεταχείριση και σε διακρίσεις σε σχέση και με αλιείς άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται ανεμπόδιστα.

Εφόσον τα μέτρα περιορισμού της αλιείας δεν υπάγονται σε Διεθνείς Συμφωνίες και σχέδια διαχείρισης και δεδομένου ότι δεν έχουμε υπόψιν μας σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) την οποία να έχουν υιοθετήσει και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη θεωρούμε ότι εισάγονται διακρίσεις κατά των Ελληνικών σκαφών.

Άποψη μας είναι ότι η ύπαρξη διακρατικών συμφωνιών ή μέτρων της Επιτροπής για κοινή εφαρμογή των ευρωπαϊκών αλιευτικών νόμων, θα οδηγούσε στην ορθότερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων των θαλασσών μας. Θα πρέπει να υπάρχει διεθνής συνεργασία για την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών μας πόρων και να διεκδικήσουμε συμφωνία με την ΓΕΑΜ και τα συμβαλλόμενα μέλη ώστε να υπάρξει απαγόρευση πρόσβασης σε όλους του ενδιαφερόμενους. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν γίνεται βιώσιμη εκμετάλλευση των βιολογικών μας πόρων απλώς τους χαρίζουμε.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την διεκδίκηση διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών ώστε να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των βιολογικών μας πόρων και μέχρι τότε την επανεξέταση της απαγόρευσης.

Επίσης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε και τον συσχετισμό από τα ΜΜΕ, της ΥΑ με την εξουδετέρωση των χημικών, παρακαλούμε να διευκρινίσετε ότι η απαγόρευση δεν έχει σχέση με την διαδικασία εξουδετέρωσης των χημικών της Συρίας, στα Διεθνή θαλάσσια ύδατα Δυτικά της Κρήτης, όπως άλλωστε φαίνεται και από την ΥΑ.»