Άρτια συμμετοχή είχε ο ΕΣΔΑΚ ως εταίρος σε πρόταση που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα LIFE+ με τίτλο: Ανάπτυξη και Παρουσίαση εργαλείου μείωσης των αποβλήτων (Development and Demonstration of a Waste Prevention Support Tool for Local Authorities) με διακριτικό τίτλο: WASP Tool.

 Το πρόγραμμα Life αφορά στις ακόλουθες δραστηριότητες:

      Σχεδιασμός και ανάπτυξη εργαλείου για τη μείωση αποβλήτων

      Εφαρμογή του εργαλείου στους φορείς ΤΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

      Δημιουργία «Δικτύου Μείωσης Αποβλήτων»

      Διαχείριση έργου και Αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

      Επικοινωνία και ενημέρωση

      Παρακολούθηση εφαρμογής – εκτίμηση και παρουσίαση αποτελεσμάτων

Οι λοιποί εταίροι:

Συνδικαιούχοι στο πρόγραμμα αυτό μαζί με τον ΕΣΔΑΚ είναι:

      Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (συντονιστής της πρότασης)

      Η Διαδημοτική Επιχείρηση για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ)

      Η Εταιρία Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΕΜ ΑΕ)

      Η ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY LTD (ENVITECH) – Κύπρος και

      Ο Δήμος Παραλιμνίου – Κύπρος

 Ο Δήμαρχος Ηράκλειου δήλωσε ότι ο ΕΣΔΑΚ ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων του μεγαλύτερου μέρους των ΟΤΑ της Κρήτης, συνεχίζει τις προσπάθειες του για την ουσιαστική αναβάθμιση της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη σε μια κατεύθυνση προς την κοινωνία της ανακύκλωσης και των μηδενικών αποβλήτων στα επόμενα χρόνια και της αλλαγής της αντίληψης που αντιμετωπίζει τα απορρίμματα ως απόβλητα και όχι ως πόρους.