Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):

Το α’ τρίμηνο του 2014 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου παρουσίασαν σχετική σταθερότητα σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα στον κλάδο χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικό-τητα και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου δεν είναι ενδεικτικά για το σύνολο του έ-τους.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ευρώ 29,2 εκατ. έναντι ευρώ 30,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 5,2%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 26,6 εκατ. έναντι ευρώ 27,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013.

Μικτά Αποτελέσματα
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές € 3,1 εκατ. έναντι ζη-μιών € 2,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 32,3 εκατ. από ευρώ 33,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 29,1 εκατ. από ευρώ 30,0 εκατ.

EBITDA
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 6,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,7 εκατ., ενώ το EBITDA της Μητρικής παρέμεινε σταθερό σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο και ανήλθε σε ζημιές ευρώ 4,9 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα
Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 12,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 11,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται η τελική συμφωνία για αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής. Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και για αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τους υπόλοιπους μήνες της τρέχουσας χρήσης. Στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, εντείνοντας τις προσπάθειες για επιστροφή στην κερδοφορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εται-ρεία Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την από 04.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. οι μετοχές της Εταιρείας υπήχθησαν στην «Κα-τηγορία Επιτήρησης» -βάσει του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.- λόγω του ότι οι ζημιές της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες από το 30% των ιδίων κεφαλαίων.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την άρση του εν λόγω κριτηρί-ου υπαγωγής. Ήδη κατά τη χρήση 2013, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αποτελεσματικότερη δια-χείριση του στόλου του Ομίλου οδήγησε σε βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η αναμενόμενη τελική συμφωνία για αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και για αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και στην τρέχουσα χρήση. Τέλος, σημειώνεται ότι στο σχέδιο απόφασης επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 15.06.2014, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε ποσό και με όρους που θα αποφασιστούν από την εν λόγω συνέλευση.