Την επόμενη Κυριακή  ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2010 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2011.

5. Έγκριση αμοιβής των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2010 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2011.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20 εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν, παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 09η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη.