Αύριο Τρίτη 03 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Βιβλιοθήκης στην Κεντρική είσοδο του Γ.Ν. Βενιζέλειο θα γίνει η παρουσίαση από τον Ανάδοχο, του έργου:

«Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008 στις Μονάδες Π.Φ.Υ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και πιλοτικό Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 15189 - Διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων». 

H παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο εκπαίδευσης και ενημέρωσης των συμμετεχόντων, κατόπιν της σχετικής σύμβασης που υπογράφτηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης με την ένωση εταιρειών Q-PLAN και PRIORITY QUALITY CONSULTANTS για την υλοποίηση του έργου. 

Η ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 αφορά 
1. Τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ)
2. Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)
3. Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ)
4. Τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ) 

Το πιλοτικό Σύστημα ποιότητας κατά ISO15189 αφορά : 

Το τμήμα Βιοπαθολογικού του Εργαστηριακού Τομέα του Γ.Ν Λασιθίου (Γ.Ν Αγίου Νικολάου ) 

Στην ως άνω ενημέρωση –εκπαίδευση έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι Διοικητές-αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων της Κρήτης, οι Δ/ντές των Κέντρων Υγείας, οι Υπεύθυνοι των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, οι Δ/ντές Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών των νοσοκομείων, οι υπεύθυνοι γραφείων ποιότητας, οι Δ/ντες –Προϊστάμενοι Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών και των ΜΤΝ-ΤΕΠ-Τακτικών ιατρείων, καθώς και άλλα στελέχη διοίκησης και υπάλληλοι των νοσοκομείων και της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης που εμπλέκονται με το θέμα.