Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού πενήντα εννιά (59) ατόμων για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι και 30-11-2014) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έγινε σήμερα, Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014 στο χώρο ανα-κοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Ταχ. Δ/νση Δημητρακάκη 17 τηλ. Επικοινωνίας 2831343824, στο Δήμο Ρεθύμνης και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης (www.crete.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Ταχ. Δ/νση Δημητρακάκη 17) και στο χώ-ρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Ρεθύμνου.