Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

 

100

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λασιθίου

Άγιος Νικόλαος

Τομεαρχών Δακοκτονίας

ΠΕ Γεωπόνων

 

Εν ελλείψει

 

ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Από την ημερομηνία της απόφασης  πρόσληψης και όχι πέραν 30/11/2014

8

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

 

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Γεωπόνου.

2.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας ή βεβαίωσης (βλ. ανωτέρω) που εκδίδεται από το ΓΕΩΤΕΕ.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την ανακοίνωση υπ’αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gr, στην κατηγορία «Θέσεις Εργασίας», (http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=216&lang=el).